Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2021:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Publicerad den 13 maj 2021
Utfärdad den 12 maj 2021

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Förordningen är meddelad med stöd av

 • 4 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i fråga om 2 §,

 • 7 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i fråga om 3 §,

 • 10 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i fråga om 4 §,

 • 11 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i fråga om 5 §,

 • 16 § lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i fråga om 6 §,

 • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Estetiska injektionsbehandlingar som är undantagna från lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Från tillämpningsområdet för lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska följande estetiska injektionsbehandlingar undantas:

 1. behandling där tatueringsfärg injiceras i huden,

 2. behandling där något annat ämne än ett läkemedel injiceras i huden genom användandet av nålfri teknologi, och

 3. behandling där ett ämne ytligt injiceras i hud eller slemhinna genom användandet av en nål eller något annat stickande verktyg.

Lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska dock gälla för behandling som avses i första stycket 3, om behandlingen innebär att läkemedel, blod eller ämnen avsedda att användas för att fylla ut hud eller slemhinna injiceras.

Verksamhetschefens ansvar och uppgifter

En verksamhetschef enligt 7 § lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska säkerställa att den behandlades behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i behandlingssituationen tillgodoses.

Den som är verksamhetschef ska organisera verksamheten så att följande krav enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) uppfylls:

 • 5 kap. 1 § 1–4 om att verksamheten ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls,

 • 5 kap. 2 § om att det ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges, och

 • 5 kap. 4 § om att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

Information till den enskilde

Den information som enligt 10 § lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska lämnas till den som avser att genomgå ett ingrepp eller en behandling ska innehålla uppgifter om

 1. vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns,

 2. kostnader för den behandling som valts,

 3. det förväntade behandlingsförloppet och resultatet,

 4. vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten,

 5. eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd,

 6. kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen,

 7. de substanser och läkemedel som används,

 8. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,

 9. eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada, och

 10. att verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg.

Betänketid

Betänketiden enligt 11 § lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska för ett estetiskt kirurgiskt ingrepp vara minst sju dagar. Betänketiden för en estetisk injektionsbehandling ska vara minst två dagar.

För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepas inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen.

Avgift

Den som bedriver verksamhet enligt lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska betala 13 500 kr i årsavgift till Inspektionen för vård och omsorg för myndighetens tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg får meddela närmare föreskrifter om hur årsavgiften ska betalas.

Övriga bemyndiganden

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar och om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:367

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2021.