Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:448 Publicerad den 4 juni 2021Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)Utfärdad den 3 juni 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:177, bet. 2020/21:SoU31, rskr. 2020/21:335. föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen (2010:659)dels att 4 kap. 12 § ska ha följande lydelse,dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 11 a §, av följande lydelse.4 kap.11 a §11 a §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) som krävs för att få legitimation som läkare.12 §12 §Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan omlegitimation och annan behörighet, ochintyg om godkänd bastjänstgöring.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)