Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:449

Publicerad den 4 juni 2021
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 a § och 8 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska ha följande lydelse.

1) Socialstyrelsen utfärdar intyg om godkänd bastjänstgöring.

1)

Senaste lydelse 2020:1098.

Socialstyrelsen får ta ut avgift enligt denna förordning för att utfärda intyg om godkänd bastjänstgöring.

2) Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) eller enligt denna förordning i de fall som anges i tabellen.

2)

Senaste lydelse 2020:1098.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller 1014 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser ska tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Legitimation (ej tidsbegränsad)

 
 

Kiropraktor, naprapat, psykolog eller psykoterapeut

 

4

 

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, hälso- och sjukvårdskurator, logoped, läkare, optiker, ortopedingenjör, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist eller tandläkare

 

2

 

Intyg om godkänd bastjänstgöring

 

3

 

Bevis om specialistkompetens (ej tidsbegränsad)

 

4

 

Bevis om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska

 

2

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:449

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)