Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:587

Publicerad den 18 juni 2021
Förordning om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021
Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021

1)

Jfr prop. 2020/21:99, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385.

dels att förordningens rubrik samt 1, 4, 6, 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021

I denna förordning finns bestämmelser som syftar till att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran, svarar staten gentemot hyresvärden för en del av den rabatten när överenskommelsen gäller någon av följande perioder 2021:

 1. den 1 januari till och med den 31 mars, eller

 2. den 1 april till och med den 30 juni.

Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 16 juni 2021 i ärende SA.63162 (2021/N).

Som förutsättning för stöd för perioden den 1 januari till och med den 31 mars gäller att

 1. det senast den 31 december 2020 finns ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst som anges i 5 § och som gäller en lokal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor,

 2. den hyresgäst som hyresförhållandet gäller har hyrt lokalen under perioden, och

 3. det senast den 31 maj 2021 har ingåtts en skriftlig överenskommelse mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

Som förutsättning för stöd för perioden den 1 april till och med den 30 juni gäller att

 1. det senast den 31 mars 2021 finns ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst som anges i 5 § och som gäller en lokal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor,

 2. den hyresgäst som hyresförhållandet gäller har hyrt lokalen under perioden, och

 3. det senast den 31 augusti 2021 har ingåtts en skriftlig överenskommelse mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

Stöd enligt denna förordning får lämnas till en hyresvärd med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för en period som anges i 1 §.

Det sammanlagda stödet med avseende på en hyresgäst får inte överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro. Från det beloppet ska avdrag göras för följande stöd eller lån som beviljats hyresgästen eller ett annat företag i samma koncern som hyresgästen där koncernen är av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554):

 1. stöd enligt denna förordning,

 2. stöd enligt förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran,

 3. stöd för stödperioden juni och juli 2020 enligt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020, och

 4. lån enligt 13 § förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

En ansökan om stöd ska ha kommit in till den länsstyrelse som anges i 10 § första stycket senast den

 1. 30 juni 2021, om ansökan gäller stöd för perioden den 1 januari till och med den 31 mars, och

 2. 30 september, om ansökan gäller stöd för perioden den 1 april till och med den 30 juni.

 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i ärenden där ansökan har kommit in till länsstyrelsen senast den 30 september 2021.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:587

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)