Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:606

Publicerad den 22 juni 2021
Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska införas en ny paragraf, 1 kap. 5 §, och närmast före 1 kap. 5 § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.

Tystnadsplikt i vissa fall

Den som är eller har varit anställd eller uppdragstagare vid en biobank som inrättats i enskild verksamhet får inte obehörigen röja eller utnyttja uppgifter i en ansökan eller anmälan om klinisk prövning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG.

Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:606

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)