Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:647 Publicerad den 22 juni 2021Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)Utfärdad den 17 juni 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350. föreskrivs att 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.6 kap.5 §5 §Senaste lydelse 2017:62. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 12–14 §§ och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans medhar en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada,är missbrukare av alkohol eller något annat beroendeframkallande medel, ellerutsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp.Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)