Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:648

Publicerad den 22 juni 2021
Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350.

7 §

2) Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

2)

Senaste lydelse 2017:810.

  1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,

  2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada,

  3. har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar, eller

  4. utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:648

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)