Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:725

Publicerad den 28 juni 2021
Förordning om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021
Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver1) att det i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 20212) ska införas en ny paragraf, 6 b §, av följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2020/21:208, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:419.

2)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2021:587.

Som förutsättning för stöd för perioden den 1 juli till och med den 30 september gäller att

  1. det senast den 30 juni 2021 finns ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst som anges i 5 § och som gäller en lokal med en hyra som helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor,

  2. den hyresgäst som hyresförhållandet gäller hyr lokalen under perioden, och

  3. det senast den 31 augusti 2021 har ingåtts en skriftlig överenskommelse mellan samma parter om rabatt på hyran för lokalen under perioden, där hyran understiger det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period enligt avtalet i 1 och på i övrigt oförändrade villkor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:725

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)