Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:726

Publicerad den 28 juni 2021
Förordning om ändring i förordningen (2021:587) om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021
Utfärdad den 23 juni 2021

Regeringen föreskriver1) att 1 och 11 §§ förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 i stället för lydelsen enligt förordningen (2021:587) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2020/21:208, bet. 2020/21:FiU52, rskr. 2020/21:419.

I denna förordning finns bestämmelser som syftar till att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. Om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran, svarar staten gentemot hyresvärden för en del av den rabatten när överenskommelsen gäller någon av följande perioder 2021:

  1. den 1 januari till och med den 31 mars,

  2. den 1 april till och med den 30 juni, eller

  3. den 1 juli till och med den 30 september.

En ansökan om stöd ska ha kommit in till den länsstyrelse som anges i 10 § första stycket senast

  1. den 30 juni 2021, om ansökan gäller stöd för perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2021, och

  2. den 30 september 2021, om ansökan gäller stöd för någon av perioderna den 1 april till och med den 30 juni eller den 1 juli till och med den 30 september 2021.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)