Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:781

Publicerad den 6 juli 2021
Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver att det i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska införas en ny paragraf, 3 kap. 14 §, och närmast före 3 kap. 14 § en ny rubrik av följande lydelse.

Skyddad yrkestitel för undersköterska

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. krav på godkända betyg i ämnen eller kurser i

    1. en sådan utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning som avses i 4 kap. 5 a § andra stycket 1 patientsäkerhetslagen (2010:659), och

    2. en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt de bestämmelser om utbildningsinnehåll som gäller eller har gällt före den 1 juli 2023, och

  2. vad som ska anses utgöra en sådan förvärvad motsvarande kompetens som avses i 4 kap. 5 a § andra stycket 2 patientsäkerhetslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:781

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)