Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1180

Publicerad den 7 december 2021
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning
Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning1) ska upphöra att gälla.

1)

Senaste lydelse av 5 a § 2020:330.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1180
  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

  2. Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)