Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:12

Publicerad den 14 januari 2022
Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)
Utfärdad den 13 januari 2022

Regeringen föreskriver att 9 kap. 12 § läkemedelsförordningen (2015:458) ska ha följande lydelse.

1) Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

1)

Senaste lydelse 2021:923.

  1. läkemedelslagen (2015:315),

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014,

  3. kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1569 av den 23 maj 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 vad gäller principer och riktlinjer för god tillverkningssed för prövningsläkemedel för humant bruk och rutiner för inspektioner,

  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG, och

  5. denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:12

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Johanna Mihaic
(Socialdepartementet)