Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:704

Publicerad den 8 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323.

2) Bestämmelserna i 29 § första stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård gäller i fråga om upphörande av rättspsykiatrisk vård i samband med

2)

Senaste lydelse 2007:245.

  1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (2005:716) av en patient som genomgår rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning,

  2. utvisning enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar,

  3. överlämnande, och

  4. utlämning.

I fråga om den som genomgår rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken med särskild utskrivningsprövning och som ska avvisas eller utvisas efter beslut enligt utlänningslagen (2005:716) får trots tvångsvården verkställighet av beslutet ske om

  1. det begärs av den myndighet som ska verkställa beslutet, och

  2. chefsöverläkaren finner att förutsättningarna för vårdens upphörande i 16 § första stycket 1 är uppfyllda och att patientens tillstånd tillåter att beslutet verkställs.

Tvångsvården upphör i sådant fall när beslutet har verkställts.

Om beslut har meddelats att verkställigheten av en påföljd som innebär överlämnande enligt 31 kap. 3 § brottsbalken till rättspsykiatrisk vård ska föras över till en annan stat, upphör den rättspsykiatriska vården vid verkställighet av beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:704

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Sarah Cagnell
(Socialdepartementet)