Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1255

Publicerad den 6 juli 2022
Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska införas en ny paragraf, 5 kap. 9 §, och närmast före 5 kap. 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:244, bet. 2021/22:SoU35, rskr. 2021/22:428.

Särskilda skyldigheter i fråga om personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar

9 §

När hälso- och sjukvård enligt denna lag ges till personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar ska det särskilt övervägas om vården kan ges på ett sätt som bidrar till att den enskilde får möjlighet att delta i samhällslivet och kan leva som andra.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1255

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Zandra Milton
(Socialdepartementet)