Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1300

Publicerad den 23 december 2019
Utfärdad den 19 december 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125.

2) Med hälso- och sjukvård avses i denna lag verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar, lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

2)

Senaste lydelse 2018:748.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1300

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)