Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Gränssjukvårdsförordning (1962:390)

Gränssjukvårdsförordningen

Rubriken har denna lydelse enl. F 1986:435.

Utfärdad: 1962-05-25
<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1974:1108</kgp:reprint>

1 §

Har någon som är försäkrad för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken fått behov av läkarvård eller fysioterapeutisk behandling under vistelse inom en svensk kommun vid riksgränsen mot Finland eller Norge och fått sådan vård eller behandling i det angränsande landet, ska Försäkringskassan lämna ersättning för den försäkrades utgift för vården eller behandlingen.

SFS 2013:1150

2 §

Ersättning för utgift för läkarvård lämnas högst med ett belopp som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande läkare med ersättning enligt lagen (1993: 1651) om läkarvårdsersättning skulle ha fått tillgodoräkna sig för vården. Utgift för sjukgymnastik ersätts högst med ett belopp som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande sjukgymnast med ersättning enligt lagen (1993: 1652) om ersättning för sjukgymnastik skulle ha fått tillgodoräkna sig för behandlingen.

Från ersättning för utgift för vård eller behandling görs avdrag med ett belopp som motsvarar den patientavgift som gäller för vården eller behand-lingen i patientens hemregion.

SFS 2019:1000

3 §

För resekostnad i samband med vården eller behandlingen utges ersättning enligt föreskrifterna i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor.

SFS 1991:1646

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1962:390

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1963, då gränssjukvårdskungörelsen d. 2 mars 1956 (nr 54) upphör att gälla.

SFS 1986:435

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1986.

SFS 1990:1399

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.

SFS 1991:1646

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 1993:1666
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2010:1649

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2013:1150

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för behandling som har lämnats före ikraftträdandet.

SFS 2019:1000

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.