Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52003PC0308.pdf

52003PC0308

Förslag till rådets beslut om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i internationella spannmålsrådet och i livsmedelsbiståndskommittén /* KOM/2003/0308 slutlig */Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i Internationella spannmålsrådet och i Livsmedelsbiståndskommittén

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Internationella spannmålsavtalet från 1995 består av två delar, nämligen 1995 års konvention om handel med spannmål och 1999 års konvention om livsmedelsbistånd.

Konventionen om livsmedelsbistånd från 1999 ingicks av gemenskapen genom rådets beslut 2000/421/EG. Avtalet löper fram till den 30 juni 2003, efter en förlängning genom ett beslut i Livsmedelsbiståndskommittén den 9 december 2002. I både kommissionens och medlemsstaternas intresse krävs det emellertid vissa särskilda ändringar i konventionen i dess nuvarande utformning, och det finns en enhällig överenskommelse om att dessa ändringar skall diskuteras inom ramen för konventionen om livsmedelsbistånd under de kommande två åren. Därefter kan en förlängning av konventionen åstadkommas genom ett beslut i Livsmedelsbiståndskommittén.

År 1995 förlängdes 1995 års konvention om handel med spannmål med två år. Konventionen löper ut i juni 2003, om den inte förlängs med en period på högst två år.

Budgetkonsekvenser

Gemenskapens bidrag till den administrativa budgeten för Internationella spannmålsavtalet, som omfattar de två konventionerna, tas upp under budgetpost B7-8210 i Europeiska unionens budget.

Slutsatser

- Kommissionen föreslår rådet att bemyndiga kommissionen att, i enlighet med artikel XXV b i 1999 års konvention om livsmedelsbistånd, på Europeiska gemenskapens vägnar rösta för en förlängning av konventionen med högst två år.

- Oavsett denna ståndpunkt föreslår kommissionen rådet att bemyndiga kommissionen att, i enlighet med artikel 33.2 i 1995 års konvention om handel med spannmål, på Europeiska gemenskapens vägnar rösta för en förlängning av den konventionen med högst två år.

Det ligger i gemenskapens intresse att båda avtalen förlängs. Kommissionen, som företräder gemenskapen i Livsmedelsbiståndskommittén och i Internationella spannmålsrådet, bör därför bemyndigas att rösta för en sådan förlängning.

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i Internationella spannmålsrådet och i Livsmedelsbiståndskommittén

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181 jämförd med artikel 300.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Konventionen om livsmedelsbistånd från 1999 ingicks av gemenskapen genom rådets beslut 2000/421/EG [1], och det förlängdes genom ett beslut i Livsmedelsbiståndskommittén i december 2002. Avtalet löper ut den 30 juni 2003, om det inte genom ett beslut i Livsmedelsbiståndskommittén förlängs med ytterligare högst två år. Det ligger i både gemenskapens och medlemsstaternas intresse att avtalet förlängs. Kommissionen, som företräder gemenskapen i Livsmedelsbiståndskommittén, bör därför genom ett beslut i rådet bemyndigas att rösta för en sådan förlängning.

[1] EGT L 163, 4.7.2000, s. 37.

(2) Genom rådets beslut 96/88/EG [2] ingick gemenskapen 1995 års konvention om handel med spannmål, och i juni 1999 ändrades och förlängdes konventionen med en tvåårsperiod genom rådets beslut 1999/C262/01 [3]. Detta avtal förlängdes en gång till genom ett beslut i Internationella spannmålsrådet i juni 2001, och det gäller nu fram till den 30 juni 2001, om det inte förlängs med ytterligare högst två år. Det ligger i både gemenskapens och medlemsstaternas intresse att avtalet förlängs. Kommissionen, som företräder gemenskapen i konventionen om handel med spannmål, bör därför genom ett beslut i rådet bemyndigas att rösta för en sådan förlängning.

[2] EGT L 21, 27.1.1996, s. 47.

[3] EGT C 262, 16.9.1999, s. 1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

1. Europeiska gemenskapen stödjer en förlängning med ytterligare två år av 1995 års konvention om handel med spannmål.

2. Europeiska gemenskapen stödjer en förlängning med ytterligare två år av 1999 års konvention om livsmedelsbistånd.

3. Kommissionen bemyndigas härmed att hävda denna ståndpunkt i Internationella spannmålsrådet och i Livsmedelsbiståndskommittén.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

Politikområde: Yttre aspekter på delar av gemenskapens politik

Verksamhet: Internationella jordbruksavtal

Åtgärdens beteckning: Europeiska gemenskapens bidrag till internationella spannmålsrådet

1. BERÖRD BUDGETPOST + RUBRIK: Artikel B7-8210: Internationella jordbruksavtal

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER

2.1. Sammanlagda anslag för åtgärden (avsnitt B): 850 000 euro för förlängningen med två år

2.2. Tillämpningsperiod: 1.7.2003-30.6.2005

2.3. Förenlighet med den ekonomiska planeringen och budgetplanen

X Förslaget är förenligt med den befintliga ekonomiska planeringen

2.4. Påverkan på intäkterna

X Inga budgetkonsekvenser (berör tekniska aspekter på genomförandet av en åtgärd)

3. BUDGETTEKNISKA UPPGIFTER

>Plats för tabell>

4. RÄTTSLIG GRUND

Artikel 181 i fördraget, jämförd med artikel 300.2

Rådets beslut 96/88/EG av den 27 januari 1996 (EGT L 21, 27.1.1996), rådets beslut 2001/C 195/01 (EGT C 195, 11.7.2001) och rådets beslut 2000/421/EG (EGT L 163, 4.7.2000).

5. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN OCH SKÄL FÖR ÅTGÄRDEN

5.1. Behovet av gemenskapsåtgärder

På grund av sin ekonomiska betydelse, särskilt inom jordbrukssektorn, måste gemenskapen vara part i internationella jordbruksavtal, som utgör ett viktigt instrument för att följa den globala utvecklingen och försvara gemenskapens intressen när det gäller berörda produkter.

Gemenskapens medlemsavgift innebär att Internationella spannmålsrådets mål kan uppnås. Detta organ, som har ansvaret för att administrera avtalen om 1995 års konvention om handel med spannmål och 1999 års konvention om livsmedelsbistånd, arbetar för att avtalens mål skall uppnås, bl.a. internationellt samarbete, utbyte av statistiska uppgifter, prognoser för marknadsutveckling, samt, när det gäller konventionen om livsmedelsbistånd, att unionen garanterar utvecklingsländerna ett minimum av livsmedelsbistånd. Det ligger således i Europeiska gemenskapens intresse att vara part i dessa avtal.

Medlemsavgiften fastställs på årsbasis och skall betalas så länge gemenskapen är part i avtalen.

Det råder ingen tvekan om att det skulle vara mycket dyrare för Europeiska gemenskapen att på egen hand genomföra de åtgärder som Internationella spannmålsrådet genomför än att betala medlemsavgiften.

5.2. Planerad verksamhet och villkor för finansiering via budgeten

Gemenskapen betalar en årlig medlemsavgift till Internationella spannmålsrådet.

Avgifterna skall betalas in så länge Europeiska gemenskapen är part i avtalen.

Europeiska kommissionen och medlemsstaterna deltar fullt ut i Internationella spannmålsrådets verksamhet och utnyttjar till fullo fördelarna med medlemskapet.

6. BUDGETKONSEKVENSER

6.1. Totala budgetkonsekvenser för avsnitt B

Åtaganden (med tre decimaler): 0,850 miljoner euro för tvåårsperioden, av vilka 0,400 miljoner euro för 2003 och 0,450 miljoner euro för 2004.

6.2. Beräkning av resultat

De utgifter som tillämpningen av de båda konventionerna medför täcks genom årliga avgifter från parterna i spannmålskonventionen. Avgiften per part och budgetår fastställs i proportion till det antal röster som en part tilldelats i förhållande till det totala antalet röster för alla parter, på grundval av en kostnad på 655 pund sterling per röst för 2002/03. Det antal röster som tilldelas en medlem anpassas med hänsyn till rådets sammansättning då budgeten för det aktuella budgetåret antas. I konventionen finns det totalt 2 000 röster, av vilka Europeiska unionen har 411 under 2002/03, vilket torde komma att minska till 379 under 2003/04 och 409 under 2004/05 (efter utvidgningen). Avgiften per röst beräknas öka med 5 % för 2004/05. Denna höjning med 5 % delas upp i två delar på 2,5 % vardera under förlängningsperioden. Kostnaden blir således 379 x 671 pund sterling = 254 451 pund sterling för 2003/04, och 411 x 688 pund sterling = 282 665 pund sterling för 2004/05 (832 529,80 euro med en växelkurs på 1,55 euro = 1 pund sterling). Denna kostnad är preliminär och avsedd att täcka både fluktuationer i pundets växelkurs och eventuella ändringar av antalet röster.

7. EFFEKTER PÅ PERSONALRESURSER OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

7.1. Personalbehov för åtgärden

>Plats för tabell>

7.2. Totala budgetkonsekvenser av ytterligare personal

>Plats för tabell>

* Behoven av personal och administrativa resurser täcks av det anslag som tilldelas det förvaltande generaldirektoratet vid den årliga medelstilldelningen. Beloppen avser totala utgifter för 12 månader.

8. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

8.1. Metod för uppföljning

Kommissionen kommer fullt ut att delta Internationella spannmålsrådet och dess kommittéer; det är dessa organ som fattar beslut om inbetalningarna till budgeten.

En rapport från sammanträdena och om de beslut som fattas offentliggörs och överlämnas till medlemmarna.

8.2. Planerad form och tidsplan för utvärderingar

Mot bakgrund av den föreslagna åtgärdens speciella karaktär (förlängning av gemenskapens bidrag till den administrativa budgeten för Internationella spannmålsavtalet) och det relativt begränsade belopp som berörs, förefaller det inte motiverat att göra en extern utvärdering i frågan. Relevansen och nyttan av att fortsätta att ge bidrag till avtalets administrativa budget kommer regelbundet att utvärderas internt på grundval av kommissionens aktiva deltagande i förvaltningskommittéerna och i Internationella spannmålsrådet.

9. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Inbetalningarna kommer endast att göras direkt till Internationella spannmålsrådets bankkonto efter en skriftlig begäran och efter kontroll av att begäran överensstämmer med det belopp som godkänts i Internationella spannmålsrådet.