Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förslag till Rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika) (kodifierad version) /* KOM/2006/0419 slutlig - CNS 2006/0139 */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 26.7.2006

KOM(2006) 419 slutlig

2006/0139 (CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika)

(kodifierad version)

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. Inom ”Medborgarnas Europa” fäster kommissionen stor vikt vid att gemenskapsrätten förenklas och förtydligas så att den blir mer tillgänglig och begriplig för medborgarna och därmed ger dem nya möjligheter och tillfällen att utöva de särskilda rättigheter som de kan åberopa.

Ett hinder för att uppnå detta mål är dock att ett stort antal bestämmelser som har ändrats flera gånger och ofta på ett väsentligt sätt finns spridda i såväl den ursprungliga rättsakten som i senare ändringsrättsakter. För att kunna fastställa vilka bestämmelser som gäller fordras därför att ett stort antal rättsakter kontrolleras och jämförs.

Gemenskapsrättens klarhet och överskådlighet är därför beroende av att ofta ändrade bestämmelser kodifieras.

2. Genom sitt beslut av den 1 april 1987 gav kommissionen[1] sina avdelningar i uppdrag att kodifiera rättsakter senast efter det att de ändrats för tionde gången, samtidigt som den underströk att detta var en minimiregel, och att avdelningarna i syfte att uppnå en klar och begriplig gemenskapslagstiftning borde sträva efter att med ännu kortare mellanrum kodifiera de texter som de har ansvar för.

3. Detta bekräftades i ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Edinburgh[2] i december 1992, där också betydelsen av en kodifiering betonades, eftersom den garanterar rättssäkerhet i fråga om vilken lag som är tillämplig vid en viss tidpunkt i en viss fråga.

Kodifieringen skall genomföras i enlighet med gemenskapens normala lagstiftningsförfarande.

Eftersom rättsakterna inte får ändras i sak vid en kodifiering har Europaparlamentet, rådet och kommissionen i ett interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994 enats om en påskyndad arbetsmetod i syfte att snabbt kunna anta kodifierade rättsakter.

4. Detta förslag avser en kodifiering av rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika)[3]. Det nya beslutet ersätter de olika rättsakter som omfattas av kodifieringen[4]. Förslaget följer de kodifierade texterna vad beträffar innehållet i sak och begränsar sig därmed till att föra samman texterna, vilket innebär att de ändringar som krävs till följd av kodifieringen endast är av formell karaktär .

5. Detta förslag till kodifiering har utarbetats på grundval av en föregående konsolidering på alla officiella språk av texten i beslut 2000/24/EG och i ändringsrättsakterna, som genomförts av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer med hjälp av ett databehandlingssystem . I de fall artiklarna har numrerats om framgår förhållandet mellan de gamla och de nya artikelnumren av en tabell i bilaga II till det kodifierade beslutet.

ê 2000/24/EG (anpassad)

2006/0139 (CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel Ö 181a Õ i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande[5],

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[6], och

av följande skäl:

ê

(1) Rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika)[7] har ändrats flera gånger[8] på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det beslutet kodifieras.

ê 2000/24/EG skäl 1

(2) Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte i Madrid den 15-16 december 1995 betydelsen av Europeiska investeringsbanken, nedan kallad EIB, som instrument för samarbete mellan gemenskapen och Latinamerika och uppmanade EIB att intensifiera sin verksamhet i regionen. Projekten bör vara av intresse för både gemenskapen och de berörda länderna.

ê 2000/24/EG skäl 2

(3) Europeiska rådet välkomnade vid sitt möte i Florens den 21-22 juni 1996 resultaten från toppmötet Asien-Europa, som utgjorde en vändpunkt i relationerna mellan de två kontinenterna.

ê 2000/24/EG skäl 3

(4) Europeiska rådet välkomnade vid sitt möte i Amsterdam den 16-17 juni 1997 de slutsatser som antogs vid den andra Europa-Medelhavs-konferensen i Valletta, Malta, den 15-16 april 1997 och bekräftade återigen de principer och mål som överenskommits i Barcelona 1995.

ê 2000/24/EG skäl 4

(5) Europeiska rådet inledde vid sitt möte i Luxemburg den 12-13 december 1997 processen med att utvidga unionen till de central- och östeuropeiska länderna samt Cypern.

ê 2000/24/EG skäl 5

(6) Europeiska rådet välkomnade vid sitt möte i Cardiff den 15-16 juni 1998 Republiken Sydafrikas ansträngningar för att modernisera sin ekonomi och integrera den i världshandelssystemet.

ê 2000/24/EG skäl 6

(7) EIB håller på att slutföra de pågående utlåningsprogrammen för Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Asien och Latinamerika samt Republiken Sydafrika enligt rådets beslut 97/256/EG[9] samt den utlåning som styrs av protokollet om finansiellt samarbete med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien enligt rådets beslut 98/348/EG[10].

ê 2000/24/EG skäl 7

(8) Rådet har uppmanat EIB att inleda transaktioner i Bosnien och Hercegovina. Dessa transaktioner får fortsätta förutsatt att det läggs fram en positiv rapport enligt rådets beslut 98/729/EG[11].

ê 2000/24/EG skäl 8

(9) Trots att Bosnien och Hercegovina samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har betraktats som en del av den central- och östeuropeiska regionen sedan antagandet av beslut 97/256/EG bör EIB:s totala utlåningsinsats till förmån för kandidatländerna i denna region öka med tanke på betydelsen av den finansieringsordning för stöd inför anslutningen som EIB tänker utarbeta för EIB:s utlåning till projekt i dessa länder utan garantier från gemenskapsbudgeten eller medlemsstaterna.

ê 2000/24/EG skäl 9

(10) Under dessa omständigheter bör EIB se till att dess garanterade utlåning i samband med mandatet för Central- och Östeuropa finansierar särskilt projekt i de länder där antalet projekt som lämpar sig för finansiering genom finansieringsordningen för stöd inför anslutningen är färre eller i länder som inte är kandidatländer.

ê 2000/24/EG skäl 10

(11) Samarbetsavtalen mellan Europeiska gemenskapen och Nepal, mellan Europeiska gemenskapen och Demokratiska folkrepubliken Laos samt mellan Europeiska gemenskapen och Yemen trädde i kraft den 1 juni 1996, den 1 december 1997 respektive den 1 juli 1998. Samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea undertecknades den 28 oktober 1996. Nepal, Yemen, Laos och Republiken Korea bör bli mottagare av EIB-lån inom ramen för EIB:s mandat för Asien och Latinamerika.

ê 2000/24/EG skäl 11

(12) Vissa förbättringar bör genomföras i fråga om transaktionsprogrammens varaktighet samt beträffande vilka länder de omfattar. Det är lämpligt att justera den generella garantinivån och den låneandel för vilken EIB uppmanas att täcka den kommersiella risken från icke-statliga garantier.

ê 2000/24/EG skäl 12

(13) Rådet uppmanar EIB att fortsätta sina transaktioner till stöd för de investeringsprojekt som genomförs i ovan nämnda länder genom att erbjuda den garanti som avses i detta beslut.

ê 2000/24/EG skäl 13

(14) I juni 1996 lade kommissionen, i samförstånd med EIB, fram ett förslag för rådet om ett nytt garantisystem för EIB:s utlåning till tredjeland.

ê 2000/24/EG skäl 14 (anpassad) och 2005/47/EG skäl 5 (anpassad)

(15) Den 2 december 1996 godkände rådet slutsatserna om ett nytt garantisystem för EIB:s utlåning till tredjeland, enligt vilket en metod med en totalgaranti, utan åtskillnad mellan regioner eller projekt, godkänns och ett system för riskdelning godtas. Enligt riskdelningssystemet, bör budgetgarantin enbart Ö täcka Õ politiska risker som härrör från hinder för valutaöverföringar, expropriering, krig och inre oroligheter Ö samt Õ från déni de justice ("rättsvägran") efter det att regeringen eller andra myndigheter i ett tredjeland har brutit mot vissa typer av avtal.

ê 2005/47/EG skäl 6

(16) Enligt riskdelningssystemet bör EIB säkra sig mot kommersiella risker genom icke-statliga garantier från tredje part eller genom andra värdepapper eller säkerheter samt förlita sig på gäldenärens ekonomiska soliditet i enlighet med sina vanliga kriterier.

ê 2000/24/EG skäl 15

(17) Garantibestämmelserna bör inte påverka EIB:s ypperliga kreditvärdighet.

ê 2000/24/EG skäl 16

(18) I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999[12] revideras målbeloppet och inbetalningssatsen för den lånegarantifond som inrättades genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94[13].

ê 2005/47/EG skäl 7

(19) I budgetplanen för perioden 2000 till 2006 anges ett tak för reserven för lånegarantier i gemenskapsbudgeten på 200 miljoner euro (i 1999 års priser) per år i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet[14].

ê 2000/24/EG skäl 18

(20) EIB:s finansieringsverksamhet i låneberättigade tredjeländer bör förvaltas, i enlighet med EIB:s sedvanliga kriterier och förfaranden, även lämpliga kontrollåtgärder, samt med relevanta bestämmelser och förfaranden för revisionsrätten och OLAF, så att gemenskapens politik och samordningen med gemenskapens övriga finansiella instrument stärks. EIB och kommissionen samråder regelbundet för att se till att prioriteringar och verksamhet i dessa länder samordnas och för att bedöma framstegen i uppfyllandet av gemenskapens relevanta politiska mål. Det är EIB:s styrelse som har ansvaret för att fastställa och med jämna mellanrum se över de operativa målen samt bedöma i vilken mån de har uppfyllts. I synnerhet bör EIB:s finansieringsverksamhet i kandidatländerna återspegla de prioriteringar som fastställs i partnerskapen inför anslutningen mellan gemenskapen och dessa länder. Insynen i EIB:s utlåning enligt detta beslut bör således öka betydligt.

ê 2005/47/EG skäl 8

(21) Nära samarbete mellan EIB och kommissionen bör garantera konsekvens och synergism med EU:s geografiska samarbetsprogram och garantera att EIB:s låneoperationer kompletterar och förstärker EU:s politik för dessa regioner.

ê 2000/24/EG skäl 19

(22) Från och med den dag detta beslut börjar att gälla bör gemenskapens garanti för den särskilda jordbävningsresursen för Turkiet enligt rådets beslut 1999/786/EG[15] lämnas i form av en förlängning av totalgarantin enligt det här beslutet.

ê 2000/24/EG skäl 20

(23) EIB och kommissionen kommer att fastställa förfarandena för att bevilja den nämnda garantin.

ê 2000/24/EG

è1 2005/47/EG Artikel 1.1 a i

è2 2005/47/EG Artikel 1.1 a ii

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. è1 Gemenskapen skall bevilja Europeiska investeringsbanken (EIB) en totalgaranti för alla betalningar som banken inte fått in för utestående krediter, i enlighet med bankens gängse kriterier och till stöd för gemenskapens relevanta utrikespolitiska mål, för investeringsprojekt som genomförs i de sydöstra grannländerna, Medelhavsländerna, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika. ç

Denna garanti är begränsad till 65 % av det sammanlagda kreditbeloppet, plus alla därmed förbundna summor. è2 Det övergripande taket för de öppnade krediterna skall vara 19 460 miljoner euro, fördelade på följande sätt: ç

ê 2005/47/EG Artikel 1.1 a ii

- De sydöstra grannländerna:

9 185 miljoner euro,

- Medelhavsområdet:

6 520 miljoner euro,

- Latinamerika och Asien:

2 480 miljoner euro,

- Republiken Sydafrika:

825 miljoner euro,

- Särskild åtgärd till stöd för konsolidering och förstärkning av tullunionen mellan EG och Turkiet:

450 miljoner euro,

och detta får utnyttjas senast den 31 januari 2007. De krediter som redan har utanordnats skall beaktas som avdrag från de regionala taken.

ê 2000/24/EG (anpassad)

Kommissionen skall rapportera om tillämpningen av detta beslut senast sex månader innan något nytt anslutningsfördrag träder i kraft, och vid behov föreslå ändringar av detta beslut. Rådet skall diskutera och besluta om eventuella förslag med giltighet från och med dagen för något nytt anslutningsfördrags ikraftträdande.

Om vid denna periods utgång de lån EIB har beviljat inte har nått de totala belopp som avses i andra stycket skall tiden automatiskt förlängas med sex månader.

2. De länder som omfattas av punkt 1 är följande:

ê 2005/47/EG Artikel 1.1 b i

- De sydöstra grannländerna : Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Rumänien, Serbien och Montenegro, Turkiet.

ê 2000/24/EG

è1 2006/174/EG Artikel 1

- Medelhavsområdet : Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien, samt Gaza-Västbanken.

- Latinamerika : Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela.

- Asien : Bangladesh, Brunei, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Republiken Korea, Laos, Macao, Malaysia, è1 Maldiverna, ç Mongoliet, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam och Yemen.

- Republiken Sydafrika.

3. EIB uppmanas härmed att sträva efter att i största möjliga utsträckning täcka den kommersiella risken på 30 % av sin utlåning enligt detta beslut från icke-statliga garantier på grundval av individuella regionala mandat. Denna procentsats skall utvidgas när så är möjligt och såvitt marknaden tillåter.

Artikel 2

Kommissionen skall årligen underrätta Europaparlamentet och rådet om låneverksamheten och om framstegen i fråga om riskdelningen enligt artikel 1.3 och skall samtidigt lägga fram en bedömning av hur systemet fungerat och av samordningen mellan de finansinstitut som verkar inom det området. Kommissionens information till Europaparlamentet och rådet skall omfatta en bedömning av i vilken utsträckning utlåningen enligt detta beslut har bidragit till att uppfylla gemenskapens relevanta utrikespolitiska mål, varvid hänsyn skall tas till de operativa mål och lämpliga sätt att utvärdera hur väl dessa uppfylls som EIB skall fastställa för utlåning enligt detta beslut.

EIB skall i de syften som avses i första stycket överlämna lämplig information till kommissionen.

ê 2005/47/EG Artikel 1.2

Kommissionen skall rapportera om tillämpningen av detta beslut senast den 31 juli 2006.

ê 2000/24/EG

Artikel 3

EIB och kommissionen skall fastställa villkoren för beviljande av garantin.

ê

Artikel 4

Beslut 2000/24/EG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till detta beslut och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

ê 2000/24/EG

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

é

BILAGA I

Upphävt beslut och ändringar av det i kronologisk ordning

Rådets beslut 2000/24/EG | (EGT L 9, 13.1.2000, s. 24) |

Rådets beslut 2000/688/EG | (EGT L 285, 10.11.2000, s. 20) |

Rådets beslut 2000/788/EG | (EGT L 314, 14.12.2000, s. 27) |

Rådets beslut 2001/778/EG | (EGT L 292, 9.11.2001, s. 43) |

Rådets beslut 2005/47/EG | (EUT L 21, 25.1.2005, s. 9) |

Rådets beslut 2006/174/EG | (EUT L 62, 3.3.2006, s. 26) |

_____________

BILAGA II

Jämförelsetabell

Beslut 2000/24/EG | Detta beslut |

Artikel 1, 2 och 3 | Artikel 1, 2 och 3 |

- | Artikel 4 |

Artikel 4 | Artikel 5 |

- | Bilaga I |

- | Bilaga II |

_____________

[1] KOM(87) 868 PV.

[2] Se bilaga 3, del A i slutsatserna.

[3] Genomfört i enlighet med kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet - Kodifiering av gemenskapens regelverk, KOM(2001) 645 slutlig.

[4] Bilaga I till detta förslag.

[5] EUT C […], […], s. […].

[6] EUT C [...], [...], s. [...].

[7] EGT L 9, 13.1.2000, s. 24. Beslutet senast ändrat genom beslut 2006/174/EG (EUT L 62, 3.3.2006, s. 26).

[8] Se bilaga 1.

[9] EGT L 102, 19.4.1997, s. 33. Beslutet senast ändrat genom förordning (EG) nr 2666/2000 (EGT L 306, 7.12.2000, s. 1).

[10] EGT L 155, 29.5.1998, s. 53.

[11] EGT L 346, 22.12.1998, s. 54.

[12] EGT L 139, 2.6.1999, s. 1.

[13] EGT L 293, 12.11.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 2273/2004 (EUT L 396, 31.12.2004, s. 28).

[14] EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

[15] EGT L 308, 3.12.1999, s. 35.