Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31994R3288.pdf

31994R3288

Rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för UruguayrundanEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 349 , 31/12/1994 s. 0083 - 0084

Finsk specialutgåva Område 17 Volym 2 s. 0037

Svensk specialutgåva Område 17 Volym 2 s. 0037RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (nedan kallat "WTO-avtalet") är undertecknat på gemenskapens vägnar. Avtalet om handelsrelaterade immaterialrättigheter (nedan kallat "TRIP-avtalet"), bifogat WTO-avtalet, innehåller närmare bestämmelser om skydd av immateriella rättigheter vars syfte är att upprätta internationella discipliner inom detta område för att främja internationell handel och hindra snedvridningar och motsättningar i handeln beroende på brist på lämpligt och effektivt skydd för immateriella rättigheter.

För att säkerställa att all relevant gemenskapslagstiftning är helt i överensstämmelse med TRIP-avtalet, måste gemenskapen vidta vissa åtgärder i fråga om gällande gemenskapsrättsakter om skydd av immateriella rättigheter. Dessa åtgärder medför i några avseenden ändring eller modifiering av gemenskapsrättsakter. Dessa åtgärder medför också komplettering av gällande gemenskapsrättsakter.

Förordning (EG) nr 40/94 inrättar gemenskapsvarumärken(2). Artikel 5 i förordning (EG) nr 40/94 definierar "Personer som kan vara innehavare av gemenskapsvarumärken" genom bl. a. särskild hänvisning till Pariskonventionen om industriellt rättsskydd och kräver ömsesidig nationell behandling av de länder som inte är anslutna till Pariskonventionen. Artikel 29 i förordning (EG) nr 40/94 om rätt till prioritet, behöver också ändras i detta avseende. För att vara förenliga med skyldigheten till nationell behandling enligt artikel 3 i TRIP-avtalet bör dessa bestämmelser modifieras för att säkerställa att medborgare från alla WTO-medlemmar, även om medlemmen i fråga inte är ansluten till Pariskonventionen, får en lika gynnsam behandling som den som ges medborgare i gemenskapens medlemsstater.

I artikel 23.2 i TRIP-avtalet föreskrivs om vägran och ogiltighet för varumärken som innehåller eller består av falska geografiska beteckningar för vin och sprit utan att det är ett villkor att de är av sådan karaktär att de vilseleder allmänheten. En ny punkt j måste därför läggas till i artikel 7.1 i förordning (EG) nr 40/94.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 40/94 ändras på följande sätt:

1. Artikel 5.1 b skall ersättas med följande:

"b) medborgare i andra stater som är anslutna till Pariskonventionen om industriellt rättsskydd, härefter kallad "Pariskonventionen", eller Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen."

2. Artikel 5.1 d skall ersättas med följande:

"d) medborgare, andra än de som anges under punkt c, i en stat som inte är ansluten till Pariskonventionen eller Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen och som, enligt offentliggjorda resultat, ger medborgare i alla medlemsstaterna samma skydd för varumärken som den ger sina egna medborgare och om medborgarna i medlemsstaterna anmodas att bevisa registrering i ursprungslandet, erkänner registreringen av gemenskapsvarumärke som sådant bevis."

3. I artikel 7.1 skall följande läggas till efter i:

"j) varumärken för viner som innehåller eller består av en geografisk beteckning som identifierar vin eller varumärken för spritdrycker som innehåller eller består av en geografisk beteckning som identifierar sprit när dessa viner och spritdrycker inte har detta ursprung."

4. Artikel 29.1 skall ersättas med följande:

"1. En person som vederbörligen har givit in en ansökan om registrering av ett varumärke i eller för ett land som är anslutet till Pariskonventionen eller Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, eller den till vilken rätten har övergått skall ha rätt till prioritet för ingivande av en ansökan om gemenskapsvarumärke för samma varumärke vad avser varor eller tjänster som är identiska med eller som ingår i dem för vilka ansökan har gjorts. Denna rätt till prioritet skall gälla under en period på sex månader räknat från dagen för ingivandet av den första ansökan."

5. Artikel 29.5 skall ersättas med följande:

"5. Om det första ingivandet har gjorts i en stat som inte är ansluten till Pariskonventionen eller till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen skall punkterna 1 4 gälla endast i den utsträckning den staten, enligt offentliggjorda resultat, beviljar ansökningar på grundval av det första ingivandet till byrån under de villkor och med de rättsverkningar som motsvarar dem som fastställs i denna förordning."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 1994.

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande

(1) Yttrande avgivet den 14 december 1994.

(2) EGT nr L 11, 14.1.1994, s. 1.