Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond

Rubriken – som tidigare var KK ang. Sveriges författarfond – har denna lydelse enl. F 1975:1210.

Rubriken har denna lydelse enl. F 1975:1210.

Utfärdad den 23 november 1962

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig biblioteksersättning för litterära verk och om styrelsen för Sveriges författarfond.

SFS 2014:1522

Ändamålet med biblioteksersättningen är att främja litteraturens utveckling och bidra till att förbättra de litterära upphovsmännens ekonomiska villkor genom att ersätta dem för tillgången till och användningen av deras verk på bibliotek.

SFS 2014:1522

Verksamheten vid Sveriges författarfond leds av styrelsen.

SFS 2014:1522

I denna förordning avses med

bibliotek: folkbibliotek och skolbibliotek,

referensexemplar: volym av ett litterärt verk som vid en viss tidpunkt under kalenderåret funnits tillgänglig på bibliotek för läsning men inte för hemlån.

Det som sägs om upphovsmän till litterära verk ska tillämpas även beträffande illustratörer, bildkonstnärer och fotografer när det gäller sådana litterära verk som till väsentlig del består av illustrationer, bildkonst eller fotografier, om inte annat anges.

SFS 2014:1522

Till fonden överförs det varje år av statsmedel en biblioteksersättning med

  • ett grundbelopp för varje hemlån från bibliotek av ett fysiskt exemplar av ett litterärt verk i original,

  • fyra gånger grundbeloppet för varje referensexemplar av ett sådant verk,

  • hälften av grundbeloppet för varje hemlån av ett fysiskt exemplar av ett litterärt verk i översättning till eller från svenska språket, och

  • två gånger grundbeloppet för varje referensexemplar av en sådan översättning.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Första stycket gäller i fråga om översättning till eller från svenska språket om upphovsrätt till översättningen enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Har ett verk två eller flera upphovsmän eller översättare gäller andra och tredje styckena om en av dem uppfyller kraven.

SFS 2014:1522

Storleken på grundbeloppet i 4 § bestäms genom överenskommelse mellan regeringen, Sveriges Författarförbund, Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund.

Biblioteksersättningen beräknas med utgångspunkt från medelvärdet av antalet hemlån och referensexemplar under två kalenderår i följd (beräkningsperiod).

Medelvärdet under en beräkningsperiod ska utgöra grunden för den biblioteksersättning som överförs under två år i följd, med början tre år efter det sista kalenderåret i beräkningsperioden.

SFS 2014:1522

Från fonden ska ersättning lämnas till enskilda upphovsmän till litterära verk i original för antalet hemlån av fysiska exemplar från bibliotek och för antalet fysiska referensexemplar av verket (individuell ersättning till författare).

Från fonden ska ersättning lämnas till enskilda översättare av litterära verk till eller från svenska språket för antalet hemlån av fysiska exemplar från bibliotek och för antalet referensexemplar av verket (individuell ersättning till översättare).

Första stycket gäller endast om antalet upphovsmän till ett verk är högst tre och upphovsmannen har skrivit på svenska eller har sin vanliga vistelseort i Sverige och upphovsrätt till verket enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Andra stycket gäller om antalet översättare till verket är högst tre och upphovsrätt till översättningen fortfarande gäller.

SFS 2014:1522

Individuell ersättning till författare lämnas med 60 procent av grundbeloppet enligt 4 a § för varje hemlån och fyra gånger detta belopp för varje referensexemplar. Finns det två eller tre ersättningsberättigade upphovsmän, ska ersättningen delas lika mellan dem.

När det gäller litterära verk som till en väsentlig del består av illustrationer, bildkonst eller fotografier får dock styrelsen bestämma en annan fördelning av ersättningen mellan å ena sidan författare och å andra sidan illustratör, bildkonstnär eller fotograf.

Individuell ersättning till översättare lämnas med 30 procent av grundbeloppet för varje hemlån av litterärt verk i översättning och fyra gånger detta belopp för varje referensexemplar av sådan översättning.

Finns det två eller tre ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk, ska ersättningen delas lika mellan dem.

SFS 2014:1522

Ersättning enligt 6 § lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser. Beräkningen av ersättningen till en upphovsman ska samordnas i fråga om hemlån och referensexemplar i original och översättningar.

En upphovsman är inte berättigad till ersättning om den sammanlagda ersättningen understiger ett belopp som motsvarar ersättning för 2 000 lån av verk i original. Överstiger ersättningen ett belopp som motsvarar ersättning för 200 000 lån av verk i original, ska ersättningen minskas med 80 procent av den överstigande delen. Överstiger ersättningen ett belopp som motsvarar ersättning för 400 000 lån av verk i original, ska ersättningen minskas med 90 procent till den del den överstiger denna nivå.

Styrelsen får besluta att ersättningen till en viss upphovsman ska lämnas med högre belopp än vad som följer av 6 § samt av första och andra styckena i denna bestämmelse.

SFS 2014:1522

Utöver individuella ersättningar till författare och översättare får biblioteksersättningen användas till

  1. verksamheten vid Sveriges författarfond,

  2. stipendier och bidrag till enskilda upphovsmän till litterära verk och bidrag till deras efterlevande,

  3. bidrag till upphovsmännens organisationer för insatser som syftar till att stärka de litterära upphovsmännens ställning, och

  4. bidrag till särskilda ändamål som avser litterär verksamhet.

SFS 2015:393

Antalet hemlån och referensexemplar av litterära verk som avses i 4 och 5 §§ ska bestämmas genom årliga undersökningar som genomförs av Sveriges författarfond.

SFS 2014:1522

Efter upphovsmannens död övergår rätten till individuell ersättning enligt lagstiftningen om bodelning, arv och testamente.

Rätten till individuell ersättning övergår dock inte om ersättningen till den enskilda mottagaren understiger hälften av den nivå som berättigar en upphovsman till ersättning enligt 6 a §.

Rätten till individuell ersättning som inte är tillgänglig för lyftning kan inte överlåtas och får därför inte utmätas.

SFS 2015:797

Individuell ersättning tillfaller fonden, om den fem år efter utgången av det kalenderår som ersättningen gäller fortfarande inte har kunnat betalas ut till rätt mottagare på grund av att mottagarens adress är okänd eller det inte kunnat styrkas till vem en upphovsmans rätt har övergått.

SFS 2014:1522

Styrelsen för författarfonden ska bestå av en ordförande och tio andra ledamöter.

Ordföranden och två andra ledamöter förordnas av regeringen. Av övriga ledamöter utses sex av Sveriges Författarförbund, en av Föreningen Svenska Tecknare och en av Svenska Fotografers Förbund.

Ordförande och övriga ledamöter utses för högst tre år i sänder.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

Regeringen bestämmer ersättningen till ordförande och ledamöter.

SFS 2015:393

Styrelsen ska utse ett särskilt organ med ledamöter som på styrelsens vägnar fattar beslut i frågor om bidrag till dramatiker enligt förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer och om bidrag enligt förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik. Det särskilda organet ska bestå av en ordförande och fem andra ledamöter. Fyra av ledamöterna ska utses efter förslag av Sveriges Dramatikerförbund.

Styrelsen får också utse andra särskilda organ och delegera rätten att fatta beslut till dessa.

SFS 2019:1270

Styrelsen anställer den personal som behövs för verksamheten.

Styrelsen får anlita sakkunniga och experter för särskilda uppdrag.

SFS 2014:1522

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande utöver ordföranden.

SFS 2014:1522

[Upphävd g. F (2014:1522).]

SFS 2014:1522

Styrelsen ska fatta de beslut som behövs om arbetet inom styrelsen, särskilda organ, personalfrågor och formen i övrigt för verksamheten.

SFS 2014:1522

Styrelsen får av myndigheter begära de upplysningar och det bistånd som krävs för styrelsens verksamhet och som kan lämnas av myndigheterna.

SFS 2014:1522

Styrelsen ska årligen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna en verksamhetsberättelse med en ekonomisk redovisning och en rapport av en auktoriserad revisor över granskningen av räkenskaperna och den ekonomiska redovisningen.

Om rapporten innehåller någon invändning, ska styrelsen redovisa för regeringen vilka åtgärder man har vidtagit eller avser att vidta med anledningen av invändningen.

Styrelsen ska också lämna in budgetunderlag med förslag till finansiering av verksamheten för de tre nästkommande budgetåren.

Styrelsen ansvarar för att utse en auktoriserad revisor.

SFS 2014:1522

Styrelsens beslut i anställningsärenden får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 2014:1522

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1962:652

(Utkom 20 dec. 1962.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt så meddelad uppgift utkommit av trycket i Svensk författningssamling. Kungörelsen d. 17 juni 1955 (nr 464) angående Sveriges författarfond skall samtidigt upphöra att gälla.

Bestämmelserna i 4 § om storleken av de belopp, som skola tillföras fonden, och i 6 § om författarpenningens storlek skola lända till efterrättelse från och med kalenderåret 1962.

SFS 1975:1210

(Utkom 22 dec. 1975.)

Denna förordning träder i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Bestämmelserna i 4 och 6 §§ i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om hemlån som skett efter utgången av år 1974 och på referensexemplar som funnits tillgängliga efter samma tidpunkt.

SFS 1979:394

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1979. Den skall tillämpas första gången i fråga om hemlån som har skett efter utgången av år 1978 och på referensexemplar som har funnits tillgängliga efter samma tidpunkt.

SFS 1984:584

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1984. Den skall i fråga om 4 och 6 §§ tillämpas första gången i fråga om hemlån som har skett efter utgången av år 1983 och på referensexemplar som har funnits tillgängligt efter samma tidpunkt.

SFS 1986:936

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1987.

SFS 1987:1033

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1988.

SFS 1988:1548

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1989. Den skall i fråga om 4 och 6 §§ tillämpas första gången i fråga om hemlån som har skett efter utgången av år 1987 och på referensexemplar som har funnit tillgängligt efter samma tidpunkt.

SFS 1993:1451

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994 och tillämpas första gången för budgetåret 1995/96.

SFS 1994:462

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1996:1599

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1998:1624

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:1346

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2000:1189

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:1048

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:1151

Denna förordning träder i kraft d 1 febr 2003. Den skall dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:1116

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:1260

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2005:1090

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1444

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:1437

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:1254

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:1572

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2011:848

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2011:1236

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:901

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:1133

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:1522

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. För individuell ersättning som har övergått genom bodelning, arv och testamente före ikraftträdandet gäller 9 § i den äldre lydelsen.

SFS 2015:393

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2015.

SFS 2015:797

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2019:1270

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2020.

Anmärkt författning:

F (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfondF (1996:1605) om individuell visningsersättningF (1998:1387) om fonogramersättningF (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser.