Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar

Utkom den 29 juni 1970.

I näringsverksamhet får statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem eller statlig kontroll- eller garantibeteckning ej utan vederbörligt tillstånd användas i varumärke eller annat kännetecken för varor eller tjänster. Detsamma gäller annan beteckning, som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger kännetecknet en officiell karaktär, samt svenskt kommunalt vapen, vilket är registrerat.

Statsvapen får ej heller på annat sätt än som kännetecken användas i näringsverksamhet utan vederbörligt tillstånd.

Första och andra styckena gäller också beteckning som lätt kan förväxlas med sålunda skyddad beteckning.

Allmän anmärkning:

Övergångsbestämmelserna senast inf. i 1979 års lagedition.

Anmärkt författning:

Lag (1982:269) om Sveriges flagga, ändr. g. Lag 1994:697Lag (1982:268) om Sveriges riksvapenLag (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv inf. efter arkivlagen (1990:782). Bih.

SFS 1973:405

Registrering av svenskt kommunalt vapen sker efter skriftlig anmälan i register, som föres för hela riket av patent- och registreringsverket. Registrering får ske endast om statens heraldiska nämnd har avgivit yttrande i ärendet om antagande av vapnet.

Anmärkt författning:

KK (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen.

SFS 1973:405

Förenta Nationernas emblem eller namn, förkortning av namnet eller annat som företer sådan likhet därmed att förväxling lätt kan äga rum får icke brukas offentligen som märke eller benämning utan medgivande av Förenta Nationernas generalsekreterare.

Internationella atomenergiorganets emblem eller något som företer sådan likhet därmed att förväxling lätt kan äga rum får icke brukas offentligen som märke utan medgivande av organets generaldirektör.

Konungen kan, efter avtal med främmande stat eller mellanstatlig organisation, förordna att bestämmelse i 1 § om statsvapen eller annan där avsedd beteckning skall äga motsvarande tillämpning i fråga om viss mellanstatlig organisations vapen, flagga, emblem eller benämning eller förkortning för sådan benämning.

Utan hinder av förordnande enligt första stycket skall dock den som vid tiden för sådant förordnande brukade viss beteckning få utan tillstånd bruka beteckningen under en tid av tre år, räknat från den dag då förordnandet trätt i kraft.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 eller 2 § eller mot förbud som gäller på grund av förordnande med stöd av 3 § dömes till böter.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:498

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1970.

Genom lagen upphäves

lagen (1947:512) om skydd för Förenta Nationernas emblem och namn,

lagen (1960:646) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar,

lagen (1961:167) om skydd för internationella atomenergiorganets emblem.

SFS 1973:405

Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 1973.

Svenskt kommunalt vapen, som fastställts av Konungen före nya lagens sikraftträdande, registreras genom registreringsmyndighetens försorg med verkan från nya lagens ikraftträdande.

Svenskt kommunalt vapen, som icke fastställts av Konungen men som antagits före år 1900, åtnjuter skydd enligt äldre lag till utgången av år 1975. Sådant vapen registreras även om yttrande som avses i 1 a § ej avgivits, om anmälan om registrering göres före utgången av år 1975. Har i fråga om annat icke fastställt vapen, som antagits före nya lagens ikraftträdande, yttrande som nyss sagts ej avgivits , får registrering av sådant vapen ändå ske, om anmälan därom göres före utgången av år 1975 och statens heraldiska nämnd tillstyrker registrering.