Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Utfärdad: 1971-12-17

Omtryckt i SFS 1978:157

Inledande bestämmelser

1 §

Med försvarsuppfinning förstås i denna lag uppfinning som särskilt avser krigsmateriel.

Regeringen meddelar föreskrifter om vad som i denna lag avses med krigsmateriel.

Anmärkt författning:

F (1988:563) om vad som avses med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

SFS 1975:734

2 §

Fråga om hemlighållande av försvarsuppfinning prövas av Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar och Försvarets materielverk.

Försvarets materielverk skall vid sin prövning samråda med Försvarsmakten.

SFS 1997:916

3 §

Granskningsnämnden består av ordförande och sex andra ledamöter. För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer. Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen.

Nämnden är beslutför, när ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

SFS 1986:1161

Svenska försvarsuppfinningar

4 §

En försvarsuppfinning som har tillkommit i Sverige eller tillhör en här bosatt fysisk person eller tillhör en svensk juridisk person (svensk försvarsuppfinning) får inte offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas, innan det enligt vad nedan sägs har prövats huruvida uppfinningen skall hållas hemlig.

SFS 1997:916

5 §

Om en ansökan om patent på en svensk försvarsuppfinning ges in till Patent- och registreringsverket, skall verket snarast tillställa Försvarets materielverk ansökningen för prövning, huruvida uppfinningen skall hållas hemlig.

Den som vill att en svensk försvarsuppfinning, på vilken patent inte har sökts, skall få offentliggöras eller på annat sätt röjas skall hos Försvarets materielverk ansöka om sådan prövning som avses i första stycket. Detsamma gäller den som vill söka patent på en svensk försvarsuppfinning genom att till annan mottagare än Patent- och registreringsverket inge internationell patentansökan som avses i 3 kap. patentlagen (1967:837) eller europeisk patentansökan som avses i 11 kap. samma lag.

SFS 1997:916

6 §

Finner Försvarets materielverk vid sådan prövning som avses i 5 § att det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålls hemlig skall Försvarets materielverk med ett eget motiverat yttrande överlämna ärendet till granskningsnämnden för slutlig prövning. Om granskningsnämnden delar bedömningen att det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålls hemlig, skall nämnden förordna att uppfinningen inte får offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas.

Överlämnande enligt första stycket av patentansökningar och ärenden som avses i 5 § andra stycket skall ske senast två månader efter det att ansökningen kom in till Försvarets materielverk. För internationella och europeiska ansökningar, där prioritet har yrkats, skall sådant överlämnande dock ske senast tre veckor efter det att ansökningen kom in till Försvarets materielverk.

SFS 1997:916

7 §

Har i ärende, som Patent- och registreringsverket tillställt Försvarets materielverk, förordnande enligt 6 § ej meddelats inom tid som anges i andra stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag.

Den i första stycket nämnda tiden utgör

  1. om ärendet avser internationell patentansökan, tre månader från den internationella ingivningsdagen, dock, i fall då prioritet har yrkats, högst tretton månader från den dag från vilken prioriteten begärts,

  2. om ärendet avser europeisk patentansökan, tre månader från det ansökan inkom till Patent- och registreringsverket, dock, i fall då prioritet har yrkats, högst tretton månader från den dag från vilken prioriteten begärts,

  3. om ärendet avser svensk patentansökan, tre månader från den dag då beskrivning över uppfinningen med tillhörande ritningar och patentkrav inkommit till Patent- och registreringsverket.

Har ärende anhängiggjorts hos Försvarets materielverk enligt 5 § andra stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag, om förordnande enligt 6 § ej meddelats inom tre månader från den dag då ansökan om prövning och för prövningen erforderliga handlingar inkommit till Försvarets materielverk.

SFS 1997:916

8 §

Granskningsnämnden skall på ansökan eller när annan anledning därtill föreligger pröva, om förordnande enligt 6 § skall bestå. Omprövning av förordnandet skall i varje fall ske inom ett år från det förordnandet meddelades eller senast prövades.

Vid omprövning skall granskningsnämnden först tillställa Försvarets materielverk ärendet för prövning. Om Försvarets materielverk därvid finner att uppfinningen inte längre behöver hållas hemlig, får Försvarets materielverk upphäva förordnandet. I annat fall skall Försvarets materielverk med eget motiverat yttrande överlämna ärendet till granskningsnämnden för slutlig prövning.

Om förordnandet upphävs, får Patent- och registreringsverket inte hålla handlingarna i ärendet tillgängliga förrän tre månader förflutit från den dag förordnandet upphörde att gälla, om inte sökanden begär det.

SFS 1997:916

9 §

Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen förordna, att uppfinning som omfattas av förordnande enligt 6 § utan hinder av förordnandet får röjas för annan, under förutsättning att hemlighållandet i övrigt av uppfinningen inte därigenom äventyras.

SFS 1980:211

10 §

Ansökan om patent eller annan skyddsrätt avseende främmande stat på svensk försvarsuppfinning, som skall hållas hemlig, får göras endast om regeringen medger det. Sådant medgivande får lämnas endast under förutsättning att uppfinningen hemlighålles även i den främmande staten.

SFS 1978:157

11 §

Har förordnande enligt 6 § meddelats, kan uppfinnaren eller hans rättsinnehavare hos granskningsnämnden ansöka om att staten övertar uppfinningen. Granskningsnämnden skall då efter hörande av Försvarets materielverk ompröva förordnandet. Finner granskningsnämnden att förordnandet skall bestå, skall nämnden överlämna handlingarna i ärendet till regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Har staten ej övertagit uppfinningen inom fyra månader efter det att ansökningen därom kom in till granskningsnämnden, skall förordnandet upphöra att gälla. Om särskilda skäl föreligger, kan regeringen förlänga tiden med högst två månader.

SFS 1997:916

12 §

Om det har lämnats en underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen (1967:837) med anledning av en ansökan om patent på en uppfinning som avses med förordnande enligt 6 §, skall ansökningen förklaras vilande i avvaktan på att förordnandet upphör att gälla. Så länge förordnandet består skall 19 § andra stycket och 20–22 §§ patentlagen inte tillämpas på ansökningen. Vid tillämpning därefter skall de tider som anges i 19 § andra och tredje styckena räknas från den dag förordnandet upphörde att gälla, och Patent- och registreringsverket får inte hålla handlingarna i ärendet tillgängliga förrän tre månader har förflutit från den dagen, om inte sökanden begär det.

Om ett förordnande enligt 6 § har meddelats i fråga om en internationell eller en europeisk patentansökan, får ansökningen inte vidarebefordras för fortsatt handläggning som internationell eller europeisk patentansökan.

SFS 1997:916

13 §

Är svensk försvarsuppfinning av väsentlig betydelse för försvaret, kan regeringen förordna, att uppfinningen får utnyttjas för statens räkning eller av den som regeringen bestämmer eller att all rätt till uppfinningen skall avstås till staten.

SFS 1975:734

14 §

Om ett beslut meddelas om att en uppfinning ska hållas hemlig, lämnas skälig ersättning av allmänna medel för den skada som uppkommer genom beslutet.

Om ett beslut meddelas enligt 13 §, lämnas skälig ersättning av allmänna medel för den rätt till uppfinningen som beslutet avser och för den ytterligare skada som beslutet medför.

SFS 2016:195

Utländska försvarsuppfinningar

15 §

Om patent söks i Sverige på annan försvarsuppfinning än sådan som avses i 4 § (utländsk försvarsuppfinning), skall Patent- och registreringsverket tillställa Försvarets materielverk ansökningen för prövning, huruvida uppfinningen skall hållas hemlig. Vad nu sagts gäller dock ej internationell patentansökan eller europeisk patentansökan.

SFS 1997:916

16 §

Är i fall som avses i 15 § uppfinningen hemlig enligt lag i en främmande stat, skall Försvarets materielverk förordna att uppfinningen inte får offentliggöras eller på annat sätt röjas, om patent på uppfinningen enligt överenskommelse mellan Sverige och den främmande staten får sökas under förutsättning att uppfinningen hålls hemlig här.

Om Försvarets materielverk i annat fall, beträffande en utländsk försvarsuppfinning som är hemlig enligt lag i en främmande stat, finner att det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålls hemlig här, skall slutlig prövning ske på det sätt som anges i 6 §.

Om Försvarets materielverk finner att förutsättningar inte finns att här hemlighålla en utländsk försvarsuppfinning, som är hemlig enligt lag i en främmande stat, skall verket fatta särskilt beslut om detta. Ansökningen får dock inte offentliggöras förrän tre månader har förflutit från beslutsdagen, om inte sökanden begär det.

SFS 1997:916

17 §

När en uppfinning som omfattas av förordnande enligt 16 § upphör att vara hemlig i den främmande staten, får Försvarets materielverk upphäva förordnandet. Om Försvarets materielverk finner att uppfinningen av särskilda skäl alltjämt bör hållas hemlig här, skall verket med ett eget motiverat yttrande överlämna ärendet till granskningsnämnden för slutlig prövning.

SFS 1997:916

18 §

Bestämmelserna i 4 §, 8 § tredje stycket, 12 § första stycket samt 13 och 14 §§ skall tillämpas även i fråga om utländsk försvarsuppfinning.

SFS 1997:916

Bestämmelser om sekretess hos myndigheter

Rubriken införd g. SFS1980-0211

19 §

Sekretess gäller i mål och ärenden enligt denna lag för uppgifter som enligt 4 eller 18 § eller till följd av förordnande enligt 6 eller 16 § inte får offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas. Föreskrifterna i 2, 3, 7–12 och 14 kap., 36 kap. 5 §, 40 kap. 4 §, 41 kap., 42 kap. 1–8, 10 och 11 §§ samt 43 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller i fråga om denna sekretess.

Andra bestämmelser om sekretess med hänsyn till rikets säkerhet samt bestämmelser till skydd för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Hänvisad författning:

Ang. straff för brott mot tystnadsplikt se BrB 20:3.

SFS 2009:410

20 §

Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken får en domstol förordna att en förhandling i mål om ersättning eller ansvar som grundar sig på denna lag skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att vid förhandlingen kommer att förebringas uppgifter för vilka hos domstolen gäller sekretess som avses i 19 §.

SFS 1980:211

Övriga bestämmelser

Rubriken erhöll denna placering g. SFS1980-0211

21 §

Den som uppsåtligen bryter mot 10 § dömes, om gärningen ej är belagd med straff i brottsbalken, till böter eller fängelse i högst ett år.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 19 §. Förutv. 21 § upphävd g. Lag 1980:211.

SFS 1980:211

22 §

Den som yrkesmässigt utnyttjar uppfinning varå patent har sökts i Sverige och som omfattas av förordnande enligt 6 eller 16 § skall, i den mån patent meddelas på uppfinningen, utge skälig ersättning för utnyttjandet samt ersättning för den ytterligare skada som förordnandet medfört, om han hade vetskap om patentansökningen. Ersättning utgår dock endast för utnyttjande som sker efter det att handlingarna i patentärendet tidigast skulle ha offentliggjorts enligt 22 § patentlagen (1967:837), om förordnande enligt 6 eller 16 § ej hade meddelats.

I fråga om talan om ersättning enligt första stycket äger 58 § tredje stycket och 60 § andra stycket patentlagen motsvarande tillämpning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 20 §.

SFS 1980:211

23 §

Granskningsnämndens och Försvarets materielverks beslut om att en uppfinning skall hållas hemlig enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 22 §.

SFS 1997:916

24 §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål enligt denna lag.

SFS 2016:195

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1971:1078

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1972. då lagen (1946:722) med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret upphör att gälla.

2. Den nya lagen tillämpas även i fråga om uppfinning varå hemligt patent sökts före ikraftträdandet.

3. Är uppfinning vid ikraftträdandet hemlig på grund av beslut som meddelats enligt äldre lag, gäller beslutet till dess granskningsnämnden prövat frågan om uppfinningens hemlighållande enligt den nya lagen.

4. Patent, som vid ikraftträdandet är hemligt enligt äldre lag, skall vara hemligt till dess granskningsnämnden efter prövning enligt den nya lagen förordnat, att uppfinningen skall upphöra att vara hemlig. Har sådant förordnande meddelats, skall anteckning om patentet göras i det allmänna patentregistret samt kungörande och offentliggörande i övrigt ske enligt 26 § patentlagen (1967:837).

5. Granskningsnämnden skall i fall som avses i 3 och 4 senast d. 30 juni 1972 pröva om uppfinningen alltjämt skall hållas hemlig.

SFS 1975:734

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1976.

SFS 1978:157

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelsen i 7 § tredje stycket skall dock ej gälla ärende, som före ikraftträdandet anhängiggjorts hos granskningsnämnden enligt 5 § andra punkten i lagens nuvarande lydelse.

(Lagen 1978:157 om ändring i lagen 1971:1078 träder enligt F 1978:158 i kraft d. 1 juni 1978.)

SFS 1980:211

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1981.

SFS 1986:1161

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1987.

SFS 1993:1407

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994.

2. Om en patentansökan har godkänts för utläggning före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.

SFS 1997:916

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 2009:410

Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009.

SFS 2016:195

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2016.

2. Mål som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.