Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1992:1534) om CE-märkning

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1994:1588.

Denna lag upphör enligt Lag (2011:791) att gälla den 1 augusti 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2011:791).

Utfärdad den 17 december 1992.
Utkom från trycket den 30 december 1992

Inledande bestämmelser

Genom denna lag meddelas bestämmelser om den märkning (CE-märkning) som skall ske av vissa produkter enligt de rättsakter som har utformats i enlighet med EG-rådets resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för teknisk harmonisering och standarder.

SFS 1994:1588

CE-märkning av en produkt får bara ske om

  1. märkningen står i överensstämmelse med de i 1 § angivna rättsakterna, och

  2. föreskrifter om märkningen finns i lag eller annan författning.

SFS 1994:1588

CE-märkningens utformning m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1994-1588

CE-märkningen skall bestå av bokstäverna ”CE” i den utformning som framgår av bilaga till denna lag.

Vertikalt skall de olika komponenterna i CE-märkningen vara ungefär lika höga och inte lägre än 5 mm. Om CE-märkningen förminskas eller förstoras skall de proportioner som anges i modellen bibehållas.

<kgp:refblock>

Ang. bilagan se SFS 1994:1588.

</kgp:refblock>

SFS 1994:1588

CE-märkningen skall ske på sådant sätt att den blir väl synlig, lättläst och beständig.

SFS 1994:1588

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om undantag från bestämmelserna i 3 och 4 §§ såvida detta är påkallat av rättsakt som avses i 1 §.

Rättelse vid felaktig CE-märkning

Rubriken införd g. SFS1994-1588

Om en produkt har CE-märkts trots att den inte överensstämmer med de krav som gäller för CE-märkning, skall den som ansvarar för CE-märkningen omedelbart vidta rättelse så att överträdelsen upphör.

SFS 1994:1588

Förbud mot förväxlingsbara märken

Märke som lätt kan förväxlas med CE-märkningen får inte användas i näringsverksamhet.

SFS 1994:1588

Ansvar

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 2 eller 6 § döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff enligt annan författning.

Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande eller överträtt ett vitesförbud som meddelats med stöd av annan författning, skall inte dömas till ansvar enligt första stycket för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

<kgp:refblock><kgp:law-ref>

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. [Enl. F 1993:1646 1 jan. 1994.]

</kgp:law-ref>

Enl. F 1993:1646 har lagen trätt i kraft 1 jan. 1994.

</kgp:refblock>

Bilaga

 SFS1992-1534_SFS19921534_gif

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1534

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Om ikraftträdande av denna lag föreskrives i särskild förordning. Se förordning 1993:1646.)

SFS 1994:1588

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1995.