Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1995:1336) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.

Denna lag upphör enligt Lag (2009:1424) att gälla den 1 januari 2010.

Utfärdad den 7 december 1995.
Utkom från trycket den 18 december 1995

Inledande bestämmelse

Denna lag kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel.

Tillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gäller även den myndighet till vilken tillsyn har överlåtits.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person att utöva sådan tillsyn som avses i 2 § första stycket.

För tillsynen har en tillsynsmyndighet och ett enskilt kontrollorgan rätt att få

  1. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där jordbruksprodukter och livsmedel framställs eller där sådana varor hanteras,

  2. de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Rätten till tillträde gäller dock inte bostäder.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att rådets förordning (EEG) nr 2081/92, rådets förordning (EEG) nr 2082/92 och denna lag skall följas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas.

Avgifter

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att avgifter tas ut för tillsynen och i ärenden enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92.

Överklagande

En statlig myndighets beslut i ett särskilt fall enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92, rådets förordning (EEG) nr 2082/92, denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller ett beslut i ett till myndigheten överklagat ärende som rör rådets förordning (EEG) nr 2081/92 eller rådets förordning (EEG) nr 2082/92.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1336

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.