Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m.

Denna förordning upphör enligt F (2009:1425) att gälla den 1 januari 2010.

Utfärdad den 7 december 1995.
Utkom från trycket den 20 december 1995.

Inledande bestämmelse

I denna förordning ges föreskrifter som kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel.

Behörig myndighet

Livsmedelsverket skall ta emot och kontrollera sådana ansökningar om registrering som avses i artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 samt utföra de uppgifter i övrigt som en behörig myndighet har enligt förordningarna.

SFS 2006:840

Tillsyn

Livsmedelsverket skall utöva offentlig kontroll över reglerna i rådets förordning (EEG) nr 509/2006 av den 20 mars 2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel1) och rådets förordning (EEG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel2) .

1)

EUT L 93, 31.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0509).

2)

EUT L 93, 31.3.2006, s. 12 (Celex 32006R0510).

Inom det ansvarsområde som följer av bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) skall också den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet se till att reglerna följs.

SFS 2006:840

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen skall bedrivas.

Avgifter

Livsmedelsverket får föreskriva att avgifter tas ut för tillsynen och i ärenden enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92.

Överklagande

Beslut av en kommunal nämnd enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1345

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då förordningen (1995:703) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m. skall upphöra att gälla.

SFS 2006:840

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.