Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1067

Utkom från trycket den 1 augusti 2006
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 13 juli 2006.

Regeringen föreskriver att bilagan till patentkungörelsen (1967:838)1) skall ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

Bilaga 2)

Avgiftslista

Avdelning A

 

Kronor

 

Ansökningsavgift enligt 8 § femte stycket patentlagen för svensk patentansökan, bestående av

 
 

a) anmälningsavgift

 

500

 

b) granskningsavgift

 

2 500

 

c) tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio

 

150

 

Ansökningsavgift enligt 8 § femte stycket patentlagen för fullföljd av internationell patentansökan enligt 31 § första stycket patentlagen eller omprövning av sådan ansökan enligt 38 § andra stycket patentlagen, bestående av

 
 

a) anmälningsavgift

 

500

 

b) granskningsavgift

 

2 500

 

c) tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio

 

150

 

Särskild tilläggsavgift i fall då

 
 

1. ansökan fullföljs enligt 31 § första stycket patentlagen och omfattar uppfinning som inte varit föremål för vare sig internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning samt varken 36 eller 37 § patentlagen är tillämplig, eller

 
 

2. ansökan fullföljs enligt 31 § andra stycket patentlagen och omfattar uppfinning som inte varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning samt varken 36 eller 37 § patentlagen är tillämplig

 

3 000

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1067

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

2. I fråga om patentansökningar som har gjorts eller fullföljts hos patentverket före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

3. Äldre bestämmelser gäller även för patentansökningar som före ikraftträdandet har givits in till patentverket i samband med prövning enligt 38 § andra stycket patentlagen (1967:837).

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)