Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:242

Utkom från trycket den 23 maj 2007
Lag om ändring i patentlagen (1967:837);
utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 105 § patentlagen (1967:837)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

2)

Lagen omtryckt 1983:433.

3) Den som ansöker om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för ett tilläggsskydd enligt rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om tilläggsskydd för läkemedel eller om tilläggsskydd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om tilläggsskydd för växtskyddsmedel skall betala fastställd ansökningsavgift.

3)

Senaste lydelse 1996:889.

För tilläggsskyddet skall också betalas årsavgift. Avgiftsåret räknas från den dag då skyddet började gälla och därefter från motsvarande dag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:242

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Christine Lager
(Justitiedepartementet)