Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:253

Utkom från trycket den 23 maj 2007
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 10 maj 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)1)

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

dels att 47 a § skall ha följande lydelse,

dels att bilagan till kungörelsen skall ha följande lydelse.

2) I ärenden om tilläggsskydd skall avgifter betalas med de belopp som anges i avdelning D i bilagan till denna kungörelse.

2)

Senaste lydelse 1997:42.

Bilaga3)

Avgiftslista

Avdelning D

 

Kronor

 

Avgift för ansökan om tilläggsskydd enligt 105 § första stycket patentlagen

 

5 000

 

Avgift för ansökan om förlängd giltighetstid för ett tilläggsskydd enligt 105 § första stycket patentlagen

 

3 000

 

Årsavgifter för tilläggsskydd enligt 105 § andra stycket patentlagen, för varje påbörjat år

 

10 000

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:253

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)