Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:519

Utkom från trycket den 20 juni 2007
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 7 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)1)

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

dels att 6 och 29 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 1, 2, 4, 5, 7, 9, 21, 25, 31, 33, 39, 40, 50, 52, 53, 56, 58, 60-62, 64, 65 och 67 §§ skall ha följande lydelse,

dels att bilagan till kungörelsen skall ha följande lydelse,

dels att det i kungörelsen skall föras in två nya paragrafer, 36 a och 36 b §§, och närmast före 36 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

Svensk patentansökan ges in till patent- och registreringsverket (Patentverket).

Internationell patentansökan som omfattar Sverige ges in till en myndighet eller internationell organisation som enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna är behörig mottagande myndighet. Bestämmelser om Patentverket som mottagande myndighet finns i 51-56 §§.

När det i denna kungörelse hänvisas till tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete avses tillämpningsföreskrifterna i deras lydelse per den 1 juli 2007.

  Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om inte något annat sägs, endast

 1. svensk patentansökan,

 2. internationell patentansökan som fullföljts enligt 31 § patentlagen (1967:837) eller upptagits till handläggning enligt 38 § samma lag,

 3. europeisk patentansökan som omvandlats enligt 93 § patentlagen.

2) En svensk patentansökan skall bestå av en skrivelse (ansökningshandling) med bilagor.

2)

Senaste lydelse 2004:162.

  Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller sökandens ombud och innehålla

 1. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av ombud, även ombudets namn och adress,

 2. uppfinnarens namn och adress,

 3. en kort och saklig benämning på den patentsökta uppfinningen,

 4. när patent söks av flera gemensamt, uppgift om någon av dem är utsedd att för alla ta emot meddelanden från Patentverket,

 5. i förekommande fall uppgift om att ansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 a § patentlagen (1967:837), och

 6. uppgift om vilka bilagor som åtföljer ansökningshandlingen.

Som bilagor skall till ansökningshandlingen fogas

 1. en beskrivning av uppfinningen, innefattande ritningar som behövs för att tydliggöra denna, patentkrav och ett sammandrag,

 2. om sökanden företräds av ombud, särskild fullmakt för ombudet, utom då ombudet befullmäktigats i ansökningshandlingen, och

 3. om uppfinningen gjorts av någon annan än sökanden, uppgift om grunden för sökandens rätt.

Ansökningsavgiften som föreskrivs i 45 § skall betalas i samband med ansökan.

3) Beskrivningen, patentkraven och sammandraget skall vara utförda i svart maskinskrift eller svart tryck på vitt papper i format A 4 (210 × 297 mm). Ritningar skall vara utförda med mörka, företrädesvis svarta linjer mot ljus, företrädesvis vit botten på hållbart material i format A 4. Beskrivningen och därtill hörande ritningar liksom patentkraven och sammandraget skall vara utförda i form som lämpar sig för mångfaldigande.

3)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

För att erhålla sådan nyhetsgranskning som avses i 9 § patentlagen (1967:837) skall sökanden inom tre månader från ingivningsdagen för patentansökan enligt 8 b eller 8 c § patentlagen skriftligen begära detta hos Patentverket och betala en av granskningsmyndigheten fastställd avgift. Om patentansökan inte är skriven på ett språk som godtas av granskningsmyndigheten, skall begäran åtföljas av en översättning av ansökan till ett språk som Patentverket bestämmer.

Kan flera myndigheter komma i fråga att utföra en sådan granskning som avses i första stycket och vill sökanden bestämma vilken av dessa som skall utföra granskningen, skall han eller hon i sin begäran ange denna myndighet.

En begäran enligt första stycket skall anses återkallad, om patentansökan och föreskriven översättning inte vid utgången av den frist som anges i första stycket uppfyller de formkrav som gäller för en internationell patentansökan.

4) Patentverket för diarium över inkomna patentansökningar.

4)

Senaste lydelse 2003:1071.

Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan

 1. ansökans diarienummer,

 2. de klasser till vilka ansökan hänförts,

 3. ansvarig handläggare,

 4. sökandens namn och adress,

 5. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress,

 6. uppfinnarens namn och adress,

 7. uppfinningens benämning,

 8. uppgift om ansökan är en svensk patentansökan, en internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,

 9. om ansökan är en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag enligt 8 b eller 8 c § patentlagen (1967:837),

 10. om ansökan är en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,

 11. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökan samt den dag ansökan kom in till Patentverket för omvandling,

 12. om prioritet begärts, var den åberopade tidigare ansökan getts in, dagen för denna ansökan och ansökans nummer,

 13. om ansökan har erhållits genom delning eller utbrytning, stamansökans diarienummer,

 14. om det genom delning eller utbrytning från ansökan har uppkommit en ny ansökan, den avdelade eller utbrutna ansökans diarienummer,

 15. om ansökan blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § tredje stycket patentlagen, dagen för detta,

 16. om panträtt upplåtits i ansökan, dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering samt panthavarens namn och adress,

 17. om ansökan är en internationell patentansökan, det internationella ansökningsnumret,

 18. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den europeiska patentansökans nummer,

 19. i ärendet inkomna skrifter och betalade avgifter, och

 20. i ärendet fattade beslut.

Om en patentsökt uppfinning har övergått till någon annan, får överlåtaren eller den nya innehavaren hos Patentverket begära att rättsövergången antecknas i patentansökningsdiariet. I begäran skall anges grunden för rättsövergången.

Patentverket får meddela föreskrifter om i vilka fall överlåtaren eller den nya innehavaren skall styrka rättsövergången.

5) Med grundhandling förstås i denna kungörelse, när det gäller en svensk patentansökan, en patentansökan som tas upp till handläggning enligt 38 § patentlagen (1967:837) och en europeisk patentansökan som begärs omvandlad, beskrivningen med tillhörande ritningar och patentkraven på svenska, danska eller norska, som förelåg på ansökans ingivningsdag enligt 8 b eller 8 c § patentlagen. Om det inte fanns någon sådan handling vid denna tidpunkt, skall första därefter inkomna beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav på svenska anses som grundhandling, i den mån innehållet har tydlig motsvarighet i handlingar som förelåg vid nämnda tidpunkt.

5)

Senaste lydelse 1993:1312. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

I fråga om en internationell patentansökan som fullföljs enligt 31 § patentlagen skall som grundhandling anses följande.

 1. Om översättning krävs för att fullfölja ansökan, den översättning av beskrivningen, ritningarna och patentkraven som har getts in enligt 31 § patentlagen med de ändringar i översättningen som kan ha gjorts inom den frist som gäller enligt 58 §.

 2. Om ansökan är skriven på svenska, den avskrift av beskrivningen, ritningarna och patentkraven på svenska som har getts in enligt 31 § patentlagen.

Om sökanden har samtyckt till att ansökan tas upp till avgörande innan den i 58 § angivna fristen löpt ut och beslut har fattats om avslag eller underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen, skall med grundhandling förstås beskrivningen, ritningarna och patentkraven såsom de förelåg vid den tidpunkt något av dessa beslut fattades.

6) Om handlingarna i ett ärende som rör en patentansökan enligt 22 § andra eller tredje stycket patentlagen (1967:837) blir allmänt tillgängliga innan patentet meddelats, skall sammandraget offentliggöras så snart dess slutliga lydelse fastställts. Patentverket får offentliggöra också andra delar av ansökan tillsammans med sammandraget.

6)

Senaste lydelse 2004:162.

En kungörelse enligt 22 § fjärde stycket patentlagen skall innehålla uppgift om

 1. ansökans diarienummer och klass,

 2. ingivningsdag enligt 8 b eller 8 c § patentlagen,

 3. uppfinningens benämning samt

 4. sökandens och uppfinnarens namn och adress.

Har prioritet begärts, skall kungörelsen även innehålla uppgift om

 1. var den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande har getts in,

 2. ingivningsdagen för denna ansökan samt

 3. ansökans nummer.

Omfattar ansökan en deposition av biologiskt material, skall detta anges i kungörelsen. Har sökanden med stöd av 22 § sjunde stycket patentlagen begärt att prov från deponerat material skall lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, skall också detta anges i kungörelsen.

Om en översättning av beskrivningen och patentkraven i en internationell patentansökan har ändrats inom den frist som gäller enligt 58 § men efter det att handlingarna i ärendet blivit allmänt tillgängliga, skall en kungörelse utfärdas om detta.

  7) Patentverket skall framställa en patentskrift som avses i 21 § patentlagen (1967:837). Framställningen skall påbörjas snarast möjligt efter det att sökanden har betalat meddelandeavgiften enligt 19 § andra stycket patentlagen. I patentskriften skall anges

  7)

  Senaste lydelse 2004:162.

 1. vilken dag patentet meddelats,

 2. patentets nummer (patentansökans diarienummer) samt patentets publiceringsnummer och klasser,

 3. patenthavarens namn och adress,

 4. om patenthavaren företräds av ombud, ombudets namn,

 5. uppfinnarens namn och adress,

 6. den dag då ansökningshandlingarna blev allmänt tillgängliga enligt 22 § patentlagen,

 7. om patentet grundas på en svensk patentansökan, en internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,

 8. om patentet grundas på en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag enligt 8 b eller 8 c § patentlagen,

 9. om patentet grundas på en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen, det internationella ansökningsnumret samt den dag ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,

 10. om patentet grundas på en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökan, numret för den europeiska patentansökan samt den dag ansökan kom in till Patentverket för omvandling,

 11. uppgift om prioritet, var den prioritetsgrundande ansökan getts in, dagen för den ansökan och ansökans nummer,

 12. uppfinningens benämning,

 13. om patentansökan har uppkommit genom delning eller utbrytning, stamansökans diarienummer,

 14. om patentansökan omfattar en deposition av biologiskt material, den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen, och

 15. anförda publikationer.

8) När en invändning enligt 24 § patentlagen (1967:837) görs skall det anges vad den grundas på. Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av invändningar.

8)

Senaste lydelse 1993:1312. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

Patentbegränsning m.m.

När en begäran görs hos Patentverket om att ett patent skall begränsas eller upphävas enligt 40 a § patentlagen (1967:837), skall patenthavaren uppge om

 1. det pågår ett invändningsförfarande enligt artikel 99 i den europeiska patentkonventionen eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § patentlagen som avser patentet,

 2. det har gjorts en begäran om begränsning eller upphävande av patentet enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, eller

 3. patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller om en tvist om överföring av patentet pågår vid en domstol.

Inträffar något som avses i första stycket 1-3 efter det att en begäran om begränsning eller upphävande har gjorts hos Patentverket men innan ärendet slutligt avgjorts, skall patenthavaren underrätta Patentverket om detta utan dröjsmål.

Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av begäran om patentbegränsning eller upphävande av patent enligt 40 a § patentlagen (1967:837).

9) I patentregistret skall antecknas de uppgifter som anges i 31 § 1-14. Därutöver skall antecknas uppgifter om

9)

Senaste lydelse 1993:1312.

 1. den dag då en invändning mot patentet har getts in,

 2. den dag då beslut har meddelats om patentets upprätthållande i ändrad lydelse eller om begränsning eller upphävande av patentet eller om avslag på en invändning, och

 3. den dag då panträtt har upplåtits i patentet och då ansökan gjorts om registrering samt panthavarens namn och adress.

10) Ett europeiskt patent skall föras in i registret när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan, om sökanden har lämnat in en översättning och betalat avgiften enligt 82 § första stycket första meningen patentlagen (1967:837). När ett europeiskt patent förs in i registret skall det antecknas dagen då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut, dagen då översättningen och avgiften enligt 82 § första stycket första meningen patentlagen kommit in samt uppgifter motsvarande dem som anges i 31 § och 39 § 3, om sådana uppgifter finns.

10)

Senaste lydelse 1993:1312.

Om det europeiska patentverket har upphävt ett europeiskt patent eller beslutat att ett sådant patent skall upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, skall det antecknas i registret. Har patenthavaren i fall då patentet skall upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas gett in en översättning och betalat avgiften enligt 82 § första stycket andra meningen patentlagen, skall det antecknas.

Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den europeiska patentkonventionen har undanröjt ett beslut och det undanröjda beslutet avsåg ett europeiskt patent som gäller i Sverige, skall beslutet antecknas i registret.

Om det ges in en rättelse av en översättning som avses i första eller andra stycket, skall det antecknas när detta skett samt om rättelsen har föranlett en kungörelse.

En talan som avses i 52 § fjärde stycket patentlagen (1967:837) förs av allmän åklagare, om inte regeringen för ett särskilt fall förordnar en annan myndighet.

11) I sin egenskap av mottagande myndighet tar Patentverket emot, kontrollerar och vidarebefordrar internationella patentansökningar i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna.

11)

Senaste lydelse 2003:1071.

Sökanden skall till Patentverket i dess egenskap av mottagande myndighet betala

 1. sådan internationell ansökningsavgift som avses i regel 15.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det att ansökan togs emot,

 2. sådan nyhetsgranskningsavgift som avses i regel 16.1 i nämnda föreskrifter inom en månad från det att ansökan togs emot,

 3. sådan vidarebefordringsavgift som avses i regel 14.1 i nämnda föreskrifter inom en månad från det att ansökan togs emot, och

 4. sådan avgift för återställande av prioritet som avses i regel 26bis.3.d i nämnda föreskrifter.

Om den avgift som avses i andra stycket trots anmodan inte har betalats inom föreskriven frist, får Patentverket förelägga sökanden att inom en månad från det att föreläggandet skickades till sökanden betala det felande beloppet samt, om det inte gäller en avgift enligt andra stycket 4, en förseningsavgift. En avgift som har betalats på detta sätt skall anses vara betald i rätt tid.

Patentverket får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i andra stycket 2-4 samt den förseningsavgift som avses i tredje stycket.

12) En internationell patentansökan som ges in till Patentverket skall vara skriven på svenska, danska, finska, norska eller engelska. Ansökningshandlingen får vara skriven på engelska även om ansökan i övrigt är skriven på något annat språk.

12)

Senaste lydelse 2003:1071.

Om ansökan är skriven på något annat språk än engelska skall sökanden till Patentverket ge in en översättning av ansökan till engelska i enlighet med regel 12.4.a i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete. Om en sådan översättning inte har getts in inom fjorton månader från den internationella ingivningsdagen eller ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande, får Patentverket förelägga sökanden att inom 16 månader från nämnda dag ge in översättningen och betala en förseningsavgift motsvarande 25 procent av den internationella ansökningsavgift som anges i 52 § andra stycket 1.

Patentverket skall i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna vidarebefordra en mottagen internationell patentansökan till den internationella byrån som nämns i 8 §, om inte något annat följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

Den frist som avses i 34 § patentlagen (1967:837) är fyra månader från utgången av den frist för fullföljd av den internationella patentansökan som anges i 31 § första stycket patentlagen.

13) En översättning som avses i 82 § första stycket första meningen patentlagen (1967:837) skall åtföljas av en uppgift om patentansökans nummer, uppfinningens benämning samt sökandens namn och adress. En översättning som skall ges in enligt 82 § första stycket andra meningen patentlagen skall åtföljas av en uppgift om patentets nummer samt patenthavarens namn och adress.

13)

Senaste lydelse 1993:197. Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

Om bestämmelserna i första stycket inte uppfylls, skall någon översättning inte anses ingiven.

En översättning som avses i 88 § patentlagen (1967:837) skall åtföljas av en uppgift om ansökans nummer samt sökandens namn och adress. Uppfylls inte detta, skall någon översättning inte anses ingiven.

En kungörelse om översättning som avses i 82 § patentlagen (1967:837) skall innehålla de uppgifter som skall åtfölja översättningen, benämning på uppfinningen samt uppgift om när det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet, upprätthålla det i ändrad lydelse eller begränsa det.

En kungörelse om översättning som avses i 88 § patentlagen skall innehålla de uppgifter som skall åtfölja översättningen, uppgift om vad sådan uppfinning som anges i de översatta patentkraven avser, uppgift om ansökans ingivningsdag samt, om prioritet yrkats, upplysning om det och om ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande.

14) Avgiften för offentliggörande av en översättning enligt 82 § patentlagen (1967:837) samt för offentliggörande av en rättelse av en sådan översättning skall betalas med samma belopp som gäller för offentliggörande i samband med meddelande av patent.

14)

Senaste lydelse 1993:1312.

Om en europeisk patentansökan ges in till Patentverket, skall verket i enlighet med regel 35.2 och regel 35.3 i tillämpningsföreskrifterna till den europeiska patentkonventionen ange inkomstdagen på ansökningshandlingarna, lämna sökanden bevis om mottagandet av handlingarna samt underrätta det europeiska patentverket.

Patentverket skall i enlighet med artikel 77 i den europeiska patentkonventionen och regel 37 i tillämpningsföreskrifterna till denna översända ansökan till det europeiska patentverket, om inte något annat följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

15) En ansökan om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för ett tillläggsskydd som avses i 105 § patentlagen (1967:837) skall vara skriven på svenska.

15)

Senaste lydelse 1995:269.

Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av en ansökan i ärenden om tilläggsskydd enligt 105 § patentlagen.

Bilaga16)

Avgiftslista

Avdelning A

 

Kronor

 

 

 

Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen och avgift enligt 82 § patentlagen:

 

Grundavgift för offentliggörande

 

1 100

 

- tilläggsavgift för offentliggörande för varje påbörjad sida som ansökan omfattar utöver åtta sidor (antalet sidor beräknas efter publiceringsformat)

 

155

 

- tilläggsavgift för varje patentkrav, som tillkommit efter ingivningsdagen för ansökan, om antalet krav därmed överstiger det antal för vilket ansökningsavgift har betalats

 

150

 

 

 

Avdelning C

I ärende rörande meddelat patent utgår följande avgifter

 

Kronor

 

Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen

 

500

 

Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen

 

500

 

Ansökan om anteckning

 
 

av ny eller ändrad innehavare

 

300

 

av licens

 

300

 

av adressändring

 

300

 

Ansökan om begränsning eller upphävande av patent enligt 40 a § patentlagen

 

8 500

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:519

1. Denna förordning träder i kraft den 13 december 2007 i fråga om 40, 62 och 65 §§, den 2 juli 2007 i fråga om bilagan till kungörelsen och i övrigt den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna skall, om inte annat följer av punkten 3, tillämpas även på patent som har meddelats eller sökts före ikraftträdandet.

3. I fråga om handläggning och avgörande av patentansökningar som gjorts före ikraftträdandet gäller 5 och 7 §§, 21 § första stycket, 25 § andra stycket och 31 § första stycket 8 i äldre lydelse.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)