Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1120

Utkom från trycket den 7 december 2007
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 29 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)1)

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

dels att 8 och 55 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 17 b, 38, 38 b, 38 c, 38 e, 52 a och 56 §§ ska ha följande lydelse.

2) Har en deposition gjorts, ska sökanden inom sexton månader från den dag då ansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs lämna Patentverket skriftlig uppgift om den institution hos vilken depositionen har gjorts och det nummer som institutionen har åsatt depositionen. I fråga om internationella patentansökningar får uppgifterna inom samma frist lämnas till världsorganisationens för den intellektuella äganderätten internationella byrå.

2)

Senaste lydelse 1993:197.

Gör sökanden framställning om att handlingarna rörande patentansökningen ska hållas tillgängliga tidigare än som följer av 22 § första och andra styckena patentlagen, ska de uppgifter som avses i första stycket lämnas senast tillsammans med framställningen. Gör sökanden beträffande internationell patentansökan framställning om tidigare publicering av ansökningen enligt artikel 21.2.b i konventionen om patentsamarbete, ska uppgifterna lämnas senast tillsammans med framställningen om publicering.

Har en deposition överförts från en internationell depositionsmyndighet till en annan enligt regel 5.1 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen, ska sökanden underrätta Patentverket om detta och om det nya nummer som depositionen har åsatts.

Patentverket får som bevis om att de uppgifter som avses i första och tredje styckena är riktiga infordra kopia av det kvitto som institutionen har utfärdat på depositionen.

3) Patentregistret och det diarium som avses i 7 § förs med hjälp av automatiserad behandling. Registren ska hållas tillgängliga hos Patentverket.

3)

Senaste lydelse 2001:774.

4) De register som avses i 38 § ska ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

4)

Senaste lydelse 2001:774.

I fråga om personuppgifter ska registren ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den registrerade informationen utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras eller av verksamhet som har anknytning till sådan egendom,

 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 4. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, eller

 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och

  a) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som registreras,

  b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad information, eller

  c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

5) Patentverket är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för de register som avses i 38 §.

5)

Senaste lydelse 2001:774.

6) Patentverket får för de ändamål som anges i 38 b § medge direktåtkomst till de register som avses i 38 §.

6)

Senaste lydelse 2001:774.

7) Patentverket ser till att bevis om tidigare patentansökan hos verket, i enlighet med regel 17.1.b i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete, överförs till den internationella byrå som nämns i 17 b §.

7)

Senaste lydelse 1999:139.

8) Patentverket ska i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna vidarebefordra en mottagen internationell patentansökan till den internationella byrå som nämns i 17 b §, om inte något annat följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

8)

Senaste lydelse 2007:519.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1120

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)