Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:130

Utkom från trycket den 15 april 2008
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 3 april 2008.

Regeringen föreskriver att 40, 59 och 60 §§ patentkungörelsen (1967:838)1) ska ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2) Ett europeiskt patent ska föras in i registret när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan, om sökanden har lämnat in en översättning och betalat avgiften enligt 82 § första stycket patentlagen (1967:837). När ett europeiskt patent förs in i registret ska det antecknas dagen då det europeiska patentverket kungjort sitt beslut, dagen då översättningen och avgiften enligt 82 § första stycket patentlagen kommit in samt uppgifter motsvarande dem som anges i 31 § och 39 § 3, om sådana uppgifter finns.

2)

Senaste lydelse 2007:519.

Om det europeiska patentverket har upphävt ett europeiskt patent eller beslutat att ett sådant patent ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, ska det antecknas i registret. Har patenthavaren i fall då patentet ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas gett in en översättning och betalat avgiften enligt 82 § andra stycket patentlagen, ska det antecknas.

Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den europeiska patentkonventionen har undanröjt ett beslut och det undanröjda beslutet avsåg ett europeiskt patent som gäller i Sverige, ska beslutet antecknas i registret.

Om det ges in en rättelse av en översättning som avses i första eller andra stycket, ska det antecknas när detta skett samt om rättelsen har föranlett en kungörelse.

Patentverket för ett särskilt diarium över europeiska patentansökningar beträffande vilka översättning som avses i 88 § patentlagen (1967:837) har kommit in till patentverket. Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan dess nummer vid det europeiska patentverket, sökandens namn och adress samt dagen då översättningen eller rättelse av översättningen kom in liksom om översättningen eller rättelsen har kungjorts. I övrigt antecknas den dag som fastställts som ingivningsdag för ansökningen, sådana uppgifter som avses i 7 § tredje stycket 5–7, 12 och 16 samt om ansökningen är en europeisk avdelad ansökan.

Om det ges in en översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen, ska detta antecknas i diariet liksom om översättningen har kungjorts. Detsamma gäller rättelse av en sådan översättning som kommer in innan patentet har antecknats i patentregistret.

3) En översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen (1967:837) ska åtföljas av en uppgift om patentansökans nummer, uppfinningens benämning samt sökandens namn och adress. En översättning som ska ges in enligt 82 § andra stycket patentlagen ska åtföljas av en uppgift om patentets nummer samt patenthavarens namn och adress.

3)

Senaste lydelse 2007:519.

Om bestämmelserna i första stycket inte uppfylls, ska någon översättning inte anses ingiven.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:130

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på europeiska patent beträffande vilka kungörelse om att patentet meddelats publicerats i den europeiska patenttidningen efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)