Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1254

Utkom från trycket den 12 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond;
utfärdad den 4 december 2008.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1979:394.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

2) Till fonden överförs av statsmedel

2)

Senaste lydelse 2007:1437.

  • 1 krona och 29 öre för varje hemlån från bibliotek av litterärt verk i original,

  • 5 kronor och 16 öre för varje referensexemplar av sådant verk,

  • 64,5 öre för varje hemlån av litterärt verk i översättning till eller från svenska språket, och

  • 2 kronor och 58 öre för varje referensexemplar av sådan översättning.

Överföringen sker varje år och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Första stycket ska tillämpas i fråga om översättning till eller från svenska språket om översättarens upphovsrätt enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Har ett verk två eller flera upphovsmän eller översättare gäller vad som sägs i tredje och fjärde styckena om en av dessa uppfyller kraven.

3) Författarpenning lämnas med 77 öre för varje hemlån och 3 kronor och 8 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mellan dem. När det gäller litterära verk, som till en väsentlig del består av teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk, får dock styrelsen bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan författare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.

3)

Senaste lydelse 2007:1437.

Översättarpenning lämnas med 38,5 öre för varje hemlån och 1 krona och 54 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan dem.

Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.

Om ersättningen till en upphovsman för ett visst kalenderår sammanlagt är mindre än 1 540 kronor, ska ersättningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 154 000 kronor, ska den minskas med 80 procent till den del den överstiger 154 000 kronor men inte 184 800 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 184 800 kronor.

Ersättning som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.

Styrelsen kan bestämma att ersättningen till en viss upphovsman ska lämnas med högre belopp än vad som följer av första-femte styckena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1254

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)