Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:406

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2) Var och en får återge vad som muntligen eller skriftligen anförs

2)

Senaste lydelse 2000:92.

  1. inför myndigheter,

  2. i statliga eller kommunala representationer,

  3. vid offentliga debatter om allmänna angelägenheter eller

  4. vid offentliga utfrågningar om sådana angelägenheter.

Första stycket 1 och 2 gäller dock inte uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vid tillämpning av första stycket gäller

  1. att skrifter vilka åberopas som bevis, utlåtanden och liknande får återges endast i samband med en redogörelse för det mål eller ärende i vilket de förekommit och endast i den omfattning som motiveras av ändamålet med redogörelsen,

  2. att en upphovsman har ensamrätt att ge ut samlingar av sina anföranden och

  3. att det som anförs vid sådana utfrågningar som avses i första stycket 4 inte får återges i ljudradio eller television med stöd av den bestämmelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:406

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Christine Lager
(Justitiedepartementet)