Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1154

Utkom från trycket den 1 december 2009
Förordning om ändring i varumärkesförordningen (1960:648);
utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver att 24, 27 och 28 §§ varumärkesförordningen (1960:648) ska ha följande lydelse.

1) Vid ingivande av en ansökan i ett varumärkesärende ska avgift betalas med nedanstående belopp.

1)

Senaste lydelse 2005:241.

Slag av ärende

kronor

Elektronisk ansökan om registrering

 
 

a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

 

1 500

 

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

 

1 500

 

c) för varje klass utöver den första

 

700

 

Annan ansökan om registrering

 
 

a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

 

1 900

 

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

 

1 900

 

c) för varje klass utöver den första

 

900

 

Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan

 

1 500

 

Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering

 

1 500

 

Ansökan om förnyelse

 
 

a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

 

1 600

 

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

 

1 600

 

c) för varje klass utöver den första

 

800

 

Där förnyelse sökes efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass

 

150

 

Ansökan om anteckning av ny innehavare för varje anteckning av innehav

 

900

 

Ansökan om anteckning av licens

 

900

 

Ansökan om ändring av ordmärke eller figurmärke

 

700

 

Ansökan om registrering enligt 34 b § varumärkeslagen

 

1 600

 

2) I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ska avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.

2)

Senaste lydelse 2003:567.

Slag av ärende

kronor

Ansökan om gemenskapsvarumärke enligt artikel 25.1 b i rådets förordning

 

500

 

Ansökan om registrering som överlämnats till Patent- och registreringsverket enligt artiklarna 109 och 110 i rådets förordning

 
 

a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

 

1 900

 

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

 

1 900

 

c) för varje klass utöver den första

 

900

 

Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan

 

1 400

 

Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering

 

1 400

 

Intyg enligt artikel 89.3 i rådets förordning

 

1 200

 

3) Patent- och registreringsverket får utarbeta sådana granskningsrapporter som avses i artikel 39.2 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken.

3)

Senaste lydelse 1996:136.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1154

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)