Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1155

Utkom från trycket den 1 december 2009
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 19 november 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:837)1)

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

dels att bilagan till kungörelsen ska ha följande lydelse,

dels att det i kungörelsen ska införas en ny paragraf, 29 §, med följande lydelse.

2) Den som söker patent på en uppfinning, som han eller hon har sökt patent på vid en utländsk patentmyndighet, ska redovisa vad den myndigheten har upplyst honom eller henne i fråga om uppfinningens nyhet eller patenterbarhet i övrigt. Patentverket får förelägga sökanden att ge in en bestyrkt avskrift av vad som på så sätt upplysts eller en försäkran om att något besked inte har lämnats i sådant avseende.

2)

Tidigare 29 § upphävd genom 2007:519.

Bilaga3)

Avgiftslista

Avdelning A

 

Kronor

 

 

Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen och avgift enligt 82 § patentlagen:

 
 

Grundavgift för offentliggörande

 

1 400

 

– tilläggsavgift för offentliggörande för varje påbörjad sida som ansökan omfattar utöver åtta sidor (antalet sidor beräknas efter publiceringsformat)

 

175

 

– tilläggsavgift för varje patentkrav, som tillkommit efter ingivningsdagen för ansökan, om antalet krav därmed överstiger det antal för vilket ansökningsavgift har betalats

 

150

 

Avgift för ändring av översättning som getts in enligt 60 §

 

900

 

Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen

 

1 000

 

Avgift enligt 88 § första stycket eller 91 § andra stycket patentlagen

 

500

 

Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen

 

500

 

Avdelning B

Årsavgifter för patentansökningar och patent ska betalas med följande belopp

År

Kronor

1

 

300

 

2

 

400

 

3

 

500

 

4

 

900

 

5

 

1 200

 

6

 

1 500

 

7

 

1 700

 

8

 

2 000

 

9

 

2 300

 

10

 

2 600

 

11

 

2 900

 

12

 

3 200

 

13

 

3 500

 

14

 

3 800

 

15

 

4 100

 

16

 

4 400

 

17

 

4 700

 

18

 

5 000

 

19

 

5 300

 

20

 

5 600

 

En årsavgift, som enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket patentlagen betalas senare än när den förföll till betalning, ska höjas med 20 procent.

Avdelning C

I ärenden om meddelat patent utgår följande avgifter

 

Kronor

Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen

 

1 000

 

Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen

 

500

 

Ansökan om anteckning

 
 

av ny eller ändrad innehavare

 

500

 

av licens

 

500

 

av adressändring

 

500

 

Ansökan om begränsning eller upphävande av patent enligt 40 a § patentlagen

 

8 500

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1155

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. Föreskrifterna i avdelning B i bilagan gäller även årsavgift för avgiftsår som börjat löpa före ikraftträdandet om avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Om årsavgiften har betalats i förskott gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)