Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1572

Utkom från trycket den 30 december 2009
Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond;
utfärdad den 17 december 2009.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1979:394. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

2) Till fonden överförs av statsmedel

2)

Senaste lydelse 2008:1254.

  • 1 krona och 32 öre för varje hemlån från bibliotek av litterärt verk i original,

  • 5 kronor och 28 öre för varje referensexemplar av sådant verk,

  • 66 öre för varje hemlån av litterärt verk i översättning till eller från svenska språket, och

  • 2 kronor och 64 öre för varje referensexemplar av sådan översättning.

Överföring sker varje år och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Första stycket ska tillämpas i fråga om översättning till eller från svenska språket om översättarens upphovsrätt enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Har ett verk två eller flera upphovsmän eller översättare gäller det som sägs i tredje och fjärde styckena om en av dessa uppfyller kraven.

3) Författarpenning lämnas med 79 öre för varje hemlån och 3 kronor och 16 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mellan dem. När det gäller litterära verk, som till en väsentlig del består av teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk, får dock styrelsen bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan författare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.

3)

Senaste lydelse 2008:1254.

Översättarpenning lämnas med 39,5 öre för varje hemlån och 1 krona och 58 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan dem.

Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.

Om den ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 580 kronor, ska ersättningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 158 000 kronor, ska den minskas med 80 procent till den del den överstiger 158 000 kronor men inte 189 600 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 189 600 kronor.

Ersättning enligt denna paragraf som för visst kalenderår sammanlagt tillkommer upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.

Styrelsen kan bestämma att ersättningen till en viss upphovsman ska lämnas med högre belopp än vad som följer av första–femte styckena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1572

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)