Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1206

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 n § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2) Om ett exemplar av ett originalkonstverk som har överlåtits säljs vidare inom upphovsrättens giltighetstid har upphovsmannen rätt till ersättning (följerätt) om någon som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden är säljare, förmedlare eller köpare vid försäljningen. Med originalkonstverk avses

2)

Senaste lydelse 2007:521.

  1. konstverk som har utförts av konstnären själv, eller

  2. exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med hans eller hennes tillstånd.

Upphovsmannen har inte rätt till ersättning om

  1. försäljningspriset exklusive mervärdesskatt inte överstiger en tjugondel av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

  2. försäljningen avser ett alster av byggnadskonst, eller

  3. försäljningen sker från en privatperson till ett museum som är öppet för allmänheten och som bedriver verksamhet utan vinstsyfte, om försäljningen skett utan att en förmedlare som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden medverkat.

Om endast en person som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden som säljare, förmedlare eller köpare deltar vid försäljningen, ska ersättningen betalas av denne. Har fler än en sådan person deltagit vid försäljningen ska ersättningen betalas av säljaren. Om säljaren inte är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden ska ersättningen i stället betalas av förmedlaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1206

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)