Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:449

Utkom från trycket den 17 maj 2011
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 7 och 59 §§ patentkungörelsen (1967:838)1) ska ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2) Patentverket för diarium över inkomna patentansökningar.

2)

Senaste lydelse 2007:519.

Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan

 1. ansökans diarienummer,

 2. ansvarig handläggare,

 3. sökandens namn och adress,

 4. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress,

 5. uppgift om ansökan är en svensk patentansökan, en internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,

 6. om ansökan är en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag enligt 8 b eller 8 c § patentlagen (1967:837),

 7. om ansökan är en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,

 8. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökan samt den dag ansökan kom in till Patentverket för omvandling,

 9. om prioritet begärts, var den åberopade tidigare ansökan getts in, dagen för denna ansökan och ansökans nummer,

 10. om ansökan har erhållits genom delning eller utbrytning, stamansökans diarienummer,

 11. om det genom delning eller utbrytning från ansökan har uppkommit en ny ansökan, den avdelade eller utbrutna ansökans diarienummer,

 12. om ansökan blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § tredje stycket patentlagen, dagen för detta,

 13. om panträtt upplåtits i ansökan, dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering samt panthavarens namn och adress,

 14. om ansökan är en internationell patentansökan, det internationella ansökningsnumret,

 15. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den europeiska patentansökans nummer,

 16. i ärendet inkomna skrifter och betalade avgifter, och

 17. i ärendet fattade beslut.

När ansökningshandlingarna i patentärendet blivit allmänt tillgängliga enligt 22 § patentlagen ska i diariet för varje ansökan antecknas

 1. de klasser till vilka ansökan hänförts,

 2. uppfinnarens namn och adress, och

 3. uppfinningens benämning.

3) Patentverket för ett särskilt diarium över europeiska patentansökningar beträffande vilka översättning som avses i 88 § patentlagen (1967:837) har kommit in till Patentverket. Diariet är tillgängligt för allmänheten.

3)

Senaste lydelse 2008:130.

I diariet antecknas för varje ansökan dess nummer vid det europeiska patentverket, sökandens namn och adress samt dagen då översättningen eller rättelse av översättningen kom in liksom om översättningen eller rättelsen har kungjorts. I övrigt antecknas den dag som fastställts som ingivningsdag för ansökningen, uppfinnarens namn och adress, uppfinningens benämning, sådana uppgifter som avses i 7 § tredje stycket 4, 9 och 13 samt om ansökningen är en europeisk avdelad ansökan.

Om det ges in en översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen, ska detta antecknas i diariet liksom om översättningen har kungjorts. Detsamma gäller rättelse av en sådan översättning som kommer in innan patentet har antecknats i patentregistret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:449

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre bestämmelser tilllämpas för patentansökningar som inkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)