Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:455

Utkom från trycket den 17 maj 2011
Lag om ändring i firmalagen (1974:156);
utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 § firmalagen (1974:156) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

27 §

2) Sveriges riksbank, Svenska Skeppshypotekskassan samt annan inrättning eller sammanslutning för vilken Konungen fastställt firma har ensamrätt till denna som om firman blivit registrerad enligt denna lag.

2)

Senaste lydelse 2003:845.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:455

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON
Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)