Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:595) om hävning av en registrering av ett företagsnamn

Rubriken har denna lydelse enl. F 2018:1841.

Utkom från trycket den 10 juni 2011
utfärdad den 26 maj 2011.

Denna förordning tillämpas i fråga om hävning av en registrering av ett företagsnamn enligt 3 kap. 4–18 §§ lagen (2018:1653) om företagsnamn.

SFS 2018:1841

En ansökan om administrativ hävning av en registrering av ett företagsnamn och de handlingar som bifogas ansökan ska ges in i två exemplar.

SFS 2018:1841

Om en uppgift som lämnats enligt 3 kap. 5 § första stycket 1 lagen (2018:1653) om företagsnamn ändras under tiden för registreringsmyndighetens handläggning, ska sökanden genast anmäla ändringen till registreringsmyndigheten.

SFS 2018:1841

Ett föreläggande till innehavaren enligt 3 kap. 9 § lagen (2018:1653) om företagsnamn ska, utöver vad som anges i den paragrafen, innehålla upplysningar om följden av att yrkandet bestrids eller medges eller att bestridandet inte görs i rätt tid.

SFS 2018:1841

Vid överlämnande av ett ärende till tingsrätt med stöd av 3 kap. 12 eller 15 § lagen (2018:1653) om företagsnamn ska alla handlingar i ärendet inklusive delgivningsbevis samt relevanta utskrifter ur det register där företagsnamnet är registrerat överlämnas till tingsrätten. Även utskrifter av andra uppgifter som kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen ska överlämnas. Handlingarna ska ingå i tingsrättens akt.

SFS 2018:1841

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om att en ansökan om administrativ hävning och andra handlingar i ärendet får överföras elektroniskt till myndigheten och på vilket sätt detta ska ske.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om i vilka fall en handling ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift och vilka elektroniska underskrifter som får användas.

Registreringsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad en ansökan om administrativ hävning och ett föreläggande som avses i 4 § i övrigt ska innehålla.

SFS 2016:594

I ett ärende om administrativ hävning av en registrering av ett företagsnamn tas en ansökningsavgift ut med 900 kronor. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.

SFS 2021:984

Ett förfarande som avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen (2018:1653) om företagsnamn får inledas av Åklagarmyndigheten.

SFS 2018:1841

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:595

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2016:594

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2018:1841

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2021:984

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2021.