Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1236

Utkom från trycket den 9 december 2011
Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond;
utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1979:394.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

2) Till fonden överförs av statsmedel

2)

Senaste lydelse 2011:848.

  • 1 krona och 35 öre för varje hemlån från bibliotek av ett litterärt verk i original,

  • 5 kronor och 40 öre för varje referensexemplar av ett sådant verk,

  • 67,5 öre för varje hemlån av ett litterärt verk i översättning till eller från svenska språket, och

  • 2 kronor och 70 öre för varje referensexemplar av en sådan översättning.

Överföringen görs varje år och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

3) Författarpenning lämnas med 81 öre för varje hemlån och 3 kronor och 24 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mellan dem. När det gäller litterära verk som till en väsentlig del består av teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk får dock styrelsen bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan författare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.

3)

Senaste lydelse 2011:848.

Översättarpenning lämnas med 40,5 öre för varje hemlån och 1 krona och 62 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan dem.

Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.

Om den ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 623 kronor, ska ersättningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 162 000 kronor, ska den minskas med 80 procent till den del den överstiger 162 000 kronor men inte 194 400 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 194 400 kronor.

Ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.

Styrelsen får besluta att ersättningen till en viss upphovsman ska lämnas med högre belopp än vad som följer av förstafemte styckena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1236

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)