Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:447

Utkom från trycket den 25 juni 2012
Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485);
utfärdad den 14 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 31 § mönsterskyddslagen (1970:485) ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2011/12:NU25, rskr. 2011/12:262.

2) Allmän domstol ska på talan därom häva en registrering av ett mönster helt eller delvis, om hinder mot mönsterrätt har förelegat enligt 1–4 a §§ och hindret fortfarande består eller om registrering har skett i strid med 13 § andra stycket.

2)

Senaste lydelse 2002:570.

En registrering får hävas delvis endast om mönsterhavaren yrkar det eller medger ett yrkande om det och mönstret i ändrad form bibehåller sin identitet och uppfyller förutsättningarna för skydd enligt denna lag.

Registreringen får inte hävas på den grunden att den som fått registreringen endast varit berättigad till viss andel i mönsterrätten.

När domen vunnit laga kraft ska den sändas till registreringsmyndigheten för anteckning i mönsterregistret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:447

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.

2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas även på mönster som är registrerade vid tidpunkten för ikraftträdandet eller som registreras på grund av ansökningar som har gjorts innan dess, om inte annat följer av vad som beskrivs nedan.

3. Frågan om hävande av registrering av ett mönster som har registrerats enligt bestämmelser som gällde före den 1 juli 2002 ska bedömas enligt de bestämmelserna.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)