Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:84

Utkom från trycket den 12 mars 2013
Lag om ändring i patentlagen (1967:837);
utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 68 § patentlagen (1967:837)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2)

Lagen omtryckt 1983:433.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar för viss tid dem som ska tjänstgöra som tekniskt sakkunniga ledamöter i tingsrätten och hovrätten.

Om det medan en tekniskt sakkunnig ledamot deltar i behandlingen av ett mål inträffar en omständighet som medför att förordnandet upphör att gälla, ska förordnandet ändå gälla i det pågående målet.

Rättens ordförande utser bland de förordnade för varje mål dem som ska ingå i rätten. Detta ska ske med beaktande av vilken teknisk sakkunskap som behövs och övriga förhållanden i målet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:84

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)