Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1133

Utkom från trycket den 27 december 2013
Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond;
utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver1) att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond2) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr prop. 2013/14:1, utg.omr.17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112.

2)

Förordningen omtryckt 1979:394.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

3) Till fonden överförs av statsmedel

3)

Senaste lydelse 2012:901.

  • 1 krona och 41 öre för varje hemlån från bibliotek av ett litterärt verk i original,

  • 5 kronor och 64 öre för varje referensexemplar av ett sådant verk,

  • 70,5 öre för varje hemlån av ett litterärt verk i översättning till eller från svenska språket, och

  • 2 kronor och 82 öre för varje referensexemplar av en sådan översättning.

Överföring sker varje år och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

4) Författarpenning lämnas med 85 öre för varje hemlån och 3 kronor och 40 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mellan dem. När det gäller litterära verk som till en väsentlig del består av teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk får dock styrelsen bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan författare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.

4)

Senaste lydelse 2012:901.

Översättarpenning lämnas med 42,5 öre för varje hemlån och 1 krona och 70 öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan dem.

Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.

Om den ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 700 kronor, ska ersättningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 170 000 kronor, ska den minskas med 80 procent till den del den överstiger 170 000 kronor men inte 204 000 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 204 000 kronor.

Ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.

Styrelsen får besluta att ersättningen till en viss upphovsman ska lämnas med högre belopp än vad som följer av första–femte styckena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1133

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH
Maria Eka
(Kulturdepartementet)