Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:253 Utkom från trycket den 7 maj 2014Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);utfärdad den 16 april 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210. föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (2010:1877) dels att nuvarande 3 kap. 21 § ska betecknas 3 kap. 22 §, dels att 3 kap. 5 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 3 kap. 21 § ska sättas närmast före 3 kap. 22 §, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 21 §, av följande lydelse.3 kap.5 §5 §Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra talan vid domstol, eller ansöka om hävning av registreringen hos Patent- och registreringsverket enligt 6–21 §§ (administrativ hävning). I 2 kap. 28 § finns det bestämmelser om att en registrering av ett varumärke får hävas efter det att någon gjort en invändning mot registreringen.Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 1 § andra stycket, 2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.21 §21 §Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt ska käranden betala föreskriven tilläggsavgift. I ett sådant fall ska det som anges i 42 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla tilläggsavgiften.Om ett mål där Patent- och registreringsverket har beslutat om hävning avvisas av tingsrätten på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska tingsrätten samtidigt undanröja Patent- och registreringsverkets beslut.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)