Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:253

Utkom från trycket den 7 maj 2014
Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);
utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (2010:1877)

1)

Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210.

dels att nuvarande 3 kap. 21 § ska betecknas 3 kap. 22 §,

dels att 3 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 21 § ska sättas närmast före 3 kap. 22 §,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 21 §, av följande lydelse.

Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra talan vid domstol, eller ansöka om hävning av registreringen hos Patent- och registreringsverket enligt 6–21 §§ (administrativ hävning). I 2 kap. 28 § finns det bestämmelser om att en registrering av ett varumärke får hävas efter det att någon gjort en invändning mot registreringen.

Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 1 § andra stycket, 2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § får också inledas av en myndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

Om ett ärende har överlämnats till en tingsrätt ska käranden betala föreskriven tilläggsavgift. I ett sådant fall ska det som anges i 42 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla tilläggsavgiften.

Om ett mål där Patent- och registreringsverket har beslutat om hävning avvisas av tingsrätten på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska tingsrätten samtidigt undanröja Patent- och registreringsverkets beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:253

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)