Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:435

Utkom från trycket den 13 juni 2014
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 5 juni 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)1)

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

dels att 63 § ska upphöra att gälla,

dels att 2, 3, 5, 7, 17, 17 a, 17 c, 21, 25–25 b, 31, 40, 50, 57, 59, 64 och 67 §§ samt bilagan till kungörelsen ska ha följande lydelse,

dels att det i kungörelsen ska införas en ny paragraf, 26 a §, av följande lydelse.

2) En svensk patentansökan ska bestå av en skrivelse (ansökningshandling) med bilagor.

2)

Senaste lydelse 2007:519.

  Ansökningshandlingen ska vara undertecknad av sökanden eller sökandens ombud och innehålla

 1. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av ett ombud, ombudets namn och adress,

 2. uppfinnarens namn och adress,

 3. en kort och saklig benämning på den patentsökta uppfinningen,

 4. när patent söks av flera gemensamt, uppgift om någon av dem är utsedd att för alla ta emot meddelanden från Patentverket,

 5. i förekommande fall uppgift om att ansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 b § patentlagen (1967:837), samt

 6. uppgift om vilka bilagor som åtföljer ansökningshandlingen.

Följande bilagor ska finnas:

 1. en beskrivning av uppfinningen, inklusive ritningar som behövs för att tydliggöra beskrivningen, ett eller flera patentkrav och ett sammandrag,

 2. om sökanden företräds av ombud som inte har befullmäktigats i ansökningshandlingen, särskild fullmakt för ombudet, samt

 3. om uppfinningen har gjorts av någon annan än sökanden, uppgift om grunden för sökandens rätt.

Ansökningsavgiften som föreskrivs i 45 § ska betalas i samband med ansökan.

3) I 8 a § patentlagen (1967:837) finns en bestämmelse om att beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan ska vara skrivna på svenska eller engelska.

3)

Senaste lydelse 1993:1312.

Annan text än beskrivning, patentkrav och sammandrag får vara skriven på svenska, engelska, danska eller norska.

Om en ingiven text är skriven på annat språk än som följer av första eller andra stycket, ska en översättning ges in. Patentverket får dock avstå från att kräva översättning eller godta översättning till ett annat språk än svenska, engelska, danska eller norska i fråga om

 1. annan text än beskrivning, patentkrav och sammandrag, samt

 2. en sådan text i beskrivning eller patentkrav i en svensk patentansökan som inte ingår i det som enligt 21 § första stycket utgör grundhandling.

Patentverket får ta upp en ansökan till prövning innan översättningen har kommit in. Sökanden ska dock föreläggas att ge in översättningen innan ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 § patentlagen.

4) För att få en sådan nyhetsgranskning som avses i 9 § patentlagen (1967:837) ska sökanden inom tre månader från patentansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § samma lag skriftligen begära detta hos Patentverket och betala en avgift som fastställts av granskningsmyndigheten. Om patentansökan inte är skriven på ett språk som godtas av granskningsmyndigheten, ska begäran åtföljas av en översättning av ansökan till ett språk som Patentverket bestämmer.

4)

Senaste lydelse 2007:519.

Om flera myndigheter kan komma i fråga för att utföra nyhetsgranskningen och sökanden vill bestämma vilken av dessa som ska utföra den, ska sökanden ange den myndigheten i sin begäran.

En begäran enligt första stycket ska anses vara återkallad, om patentansökan och föreskriven översättning vid utgången av den frist som anges i första stycket inte uppfyller de formkrav som gäller för en internationell patentansökan.

5) Patentverket för diarium över inkomna patentansökningar.

5)

Senaste lydelse 2011:449.

Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan

 1. ansökans diarienummer,

 2. ansvarig handläggare,

 3. sökandens namn och adress,

 4. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress,

 5. uppgift om huruvida ansökan är en svensk patentansökan, en internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,

 6. om ansökan är en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen (1967:837),

 7. om ansökan är en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,

 8. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som har fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökan samt den dag ansökan kom in till Patentverket för omvandling,

 9. om prioritet har begärts, var den åberopade tidigare ansökan har getts in, dagen för den ansökan och ansökans nummer,

 10. om ansökan har uppkommit genom delning eller utbrytning, stamansökans diarienummer,

 11. om det genom delning eller utbrytning från ansökan har uppkommit en ny ansökan, den avdelade eller utbrutna ansökans diarienummer,

 12. om ansökan har blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § tredje stycket patentlagen, dagen för detta,

 13. om panträtt har upplåtits i ansökan, dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering samt panthavarens namn och adress,

 14. om ansökan är en internationell patentansökan, det internationella ansökningsnumret,

 15. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den europeiska patentansökans nummer,

 16. i ärendet inkomna skrifter och betalda avgifter, och

 17. i ärendet fattade beslut.

  När ansökningshandlingarna i patentärendet har blivit allmänt tillgängliga enligt 22 § patentlagen, ska det i diariet för varje ansökan antecknas

 1. de klasser som ansökan har hänförts till,

 2. uppfinnarens namn och adress, samt

 3. uppfinningens benämning.

6) Beskrivningen får innehålla endast sådant som bidrar till att klargöra uppfinningen. Om en nyskapad eller en annan inte allmänt godtagen term måste användas, ska termen förklaras. Beteckning eller måttenhet får inte avvika från det som är allmänt brukligt i de nordiska staterna.

6)

Senaste lydelse 2004:162.

Om patentansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 b § patentlagen (1967:837), ska sökanden i sin ansökan lämna alla de uppgifter av betydelse om det biologiska materialets egenskaper som sökanden har tillgång till.

En sådan deposition som avses i 8 b § första stycket patentlagen (1967:837) ska göras hos en institution som är internationell depositionsmyndighet enligt den i Budapest den 28 april 1977 avslutade överenskommelsen om internationellt erkännande av deposition av mikroorganismer i samband med patentärenden (Budapestöverenskommelsen).

Depositionen ska göras enligt Budapestöverenskommelsen.

Patentverket upprättar en förteckning över de institutioner som är internationella depositionsmyndigheter enligt Budapestöverenskommelsen.

7) En sådan ny deposition som avses i 8 b § andra stycket patentlagen (1967:837) ska göras i den ordning som föreskrivs i Budapestöverenskommelsen för ny deposition.

7)

Senaste lydelse 2004:162.

En ny deposition ska göras inom tre månader från den dag deponenten tog emot underrättelse från den internationella depositionsmyndigheten om att prov från det tidigare deponerade materialet inte längre kan tillhandahållas. Om institutionen har upphört att vara internationell depositionsmyndighet för sådant biologiskt material som depositionen avsåg eller om den har upphört att fullgöra sina förpliktelser enligt Budapestöverenskommelsen och deponenten inte har fått underrättelse om detta inom sex månader efter det att den internationella byrån publicerade information om det förhållandet, får dock den nya depositionen göras inom nio månader från den publiceringen.

Inom fyra månader från det att den nya depositionen har gjorts ska deponenten till Patentverket ge in en kopia av det kvitto som institutionen har utfärdat på den nya depositionen. Om den frist som avses i 17 b § första eller andra stycket löper ut senare, får kvittot dock ges in inom den fristen. När kvittot ges in, ska en uppgift lämnas om numret på den patentansökan eller det patent som depositionen hör till.

8) Med grundhandling avses i fråga om en svensk patentansökan den beskrivning med tillhörande ritningar och det eller de patentkrav på svenska, engelska, danska eller norska som fanns ingivna på ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen (1967:837). Detsamma gäller i fråga om en patentansökan som tas upp till handläggning enligt 38 § patentlagen och en europeisk patentansökan som begärs omvandlad. Om det inte fanns någon sådan handling ingiven vid den tidpunkten, ska den beskrivning med tillhörande ritningar och det eller de patentkrav på svenska eller engelska som därefter först kom in anses utgöra grundhandling i den utsträckning som innehållet har en tydlig motsvarighet i de handlingar som fanns ingivna på ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen.

8)

Senaste lydelse 2007:519.

Med grundhandling avses i fråga om en internationell patentansökan som fullföljs enligt 31 § patentlagen den kopia av beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven på svenska eller engelska som har getts in enligt samma paragraf, om ansökan är skriven på svenska eller engelska. Om det krävs översättning för att fullfölja ansökan, avses med grundhandling i stället den översättning av beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven som har getts in enligt samma paragraf med de ändringar i översättningen som kan ha gjorts inom den frist som gäller enligt 58 §.

Om sökanden har samtyckt till att ansökan tas upp till avgörande innan den frist som anges i 58 § har löpt ut, avses med grundhandling beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven som de fanns ingivna vid den tidpunkt då beslut fattades om avslag eller underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen.

9) Om handlingarna i ett ärende som rör en patentansökan enligt 22 § andra eller tredje stycket patentlagen (1967:837) blir allmänt tillgängliga innan patentet har meddelats, ska sammandraget offentliggöras så snart dess slutliga lydelse har fastställts. Patentverket får offentliggöra också andra delar av ansökan tillsammans med sammandraget.

9)

Senaste lydelse 2007:519.

  En kungörelse enligt 22 § femte stycket patentlagen ska innehålla uppgifter om

 1. ansökans diarienummer och klass,

 2. ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen,

 3. uppfinningens benämning, och

 4. sökandens och uppfinnares namn och adress.

  Om prioritet har begärts, ska kungörelsen även innehålla uppgifter om

 1. var den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande har getts in,

 2. ingivningsdagen för den ansökan, och

 3. ansökans nummer.

Om ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, ska detta anges i kungörelsen. Om sökanden med stöd av 22 § åttonde stycket patentlagen har begärt att prov från deponerat material ska lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, ska också detta anges i kungörelsen.

Om en översättning av beskrivningen och patentkravet eller patentkraven i en internationell patentansökan har ändrats inom den frist som gäller enligt 58 § men efter det att handlingarna i ärendet har blivit allmänt tillgängliga, ska en kungörelse utfärdas om detta.

10) En begäran enligt 22 § nionde stycket första meningen patentlagen (1967:837) om att få prov från en deposition ska utformas på det sätt som föreskrivs i regel 11 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen.

10)

Senaste lydelse 2004:162.

  Den som vill få ut ett prov ska gentemot patentsökanden eller patenthavaren förbinda sig att innan patentansökan har avgjorts slutligt eller patentet har upphört att gälla

 1. inte låta någon annan få tillgång till provet, och

 2. inte använda provet annat än i experimentsyfte.

Förbindelsen ska också omfatta biologiskt material som har härletts ur provet och som har behållit de egenskaper hos det deponerade materialet som är väsentliga för utövandet av uppfinningen.

Om patentsökanden eller patenthavaren uttryckligen avstår från förbindelsen, behöver någon sådan inte lämnas.

Förbindelsen ska fogas till begäran.

11) En begäran enligt 22 § åttonde stycket patentlagen (1967:837) om att prov ska lämnas ut endast till en särskild sakkunnig ska göras senast den dag då de tekniska förberedelserna för offentliggörande av patentansökan anses avslutade.

11)

Senaste lydelse 2004:162.

Patentverket upprättar en förteckning över de personer som har förklarat sig villiga att åta sig uppdrag som sådan sakkunnig och som är lämpliga för det. Beslut om vilka personer som ska tas upp på förteckningen över sakkunniga ska kungöras i den ordning som föreskrivs i 49 §.

Om prov får lämnas ut endast till en sådan sakkunnig, ska det i begäran om prov anges vem som ska anlitas som sakkunnig. Till begäran ska fogas en skriftlig förbindelse från den sakkunnige gentemot patentsökanden motsvarande den förbindelse som avses i 25 a § andra och tredje styckena. Om begäran avser prov som ska lämnas ut enligt 22 § åttonde stycket andra meningen patentlagen, ska förbindelsen avse 20 år från den dag patentansökan lämnades in.

Som särskild sakkunnig får den anlitas som är upptagen på förteckningen eller som i det särskilda fallet har godtagits av patentsökanden.

Om beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan är skrivna på engelska eller om det i patentansökan anges att patent ska meddelas på engelska, får Patentverket i den utsträckning det är lämpligt använda engelska vid handläggningen av patentärendet.

  12) Patentverket ska framställa en patentskrift som avses i 21 § patentlagen (1967:837). Framställningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att sökanden har betalat meddelandeavgiften och, i förekommande fall, gett in en översättning enligt 19 § andra stycket samma lag. I patentskriften ska det anges

  12)

  Senaste lydelse 2007:519.

 1. vilken dag patentet har meddelats,

 2. patentets nummer (patentansökans diarienummer) samt patentets publiceringsnummer och klasser,

 3. patenthavarens namn och adress,

 4. om patenthavaren företräds av ombud, ombudets namn,

 5. uppfinnarens namn och adress,

 6. den dag ansökningshandlingarna blev allmänt tillgängliga enligt 22 § patentlagen,

 7. huruvida patentet grundas på en svensk patentansökan, en internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,

 8. om patentet grundas på en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen,

 9. om patentet grundas på en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen, det internationella ansökningsnumret samt den dag då ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,

 10. om patentet grundas på en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som har fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökan, numret för den europeiska patentansökan samt den dag då ansökan kom in till Patentverket för omvandling,

 11. uppgifter om prioritet, var den prioritetsgrundande ansökan har getts in, dagen för den ansökan och ansökans nummer,

 12. uppfinningens benämning,

 13. om patentansökan har uppkommit genom delning eller utbrytning, stamansökans diarienummer,

 14. om patentansökan omfattar en deposition av biologiskt material, den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen, och

 15. anförda publikationer.

13) Ett europeiskt patent ska föras in i registret när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan, om sökanden har gett in översättningen och betalat avgiften enligt 82 § första stycket patentlagen (1967:837). När ett europeiskt patent förs in i registret, ska det antecknas dagen då det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut, dagen då översättningen och avgiften enligt 82 § första stycket patentlagen har kommit in samt uppgifter motsvarande de som anges i 31 § och 39 § 3, om sådana uppgifter finns.

13)

Senaste lydelse 2008:130. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

Om det europeiska patentverket har upphävt ett europeiskt patent eller beslutat att ett sådant patent ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, ska det antecknas i registret. Om patenthavaren i ett fall då patentet ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas har gett in översättning och betalat avgift som avses i 82 § andra stycket patentlagen, ska det antecknas.

Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den europeiska patentkonventionen har undanröjt ett beslut och det undanröjda beslutet avsåg ett europeiskt patent med verkan i Sverige, ska beslutet antecknas i registret.

14) En talan som avses i 52 § femte stycket patentlagen (1967:837) förs av allmän åklagare, om inte regeringen för ett särskilt fall förordnar en annan myndighet.

14)

Senaste lydelse 2007:519.

Om en internationell patentansökan har gjorts på annat språk än svenska eller engelska, ska en översättning av ansökan ges in vid fullföljd enligt 31 § patentlagen (1967:837) och vid sådan begäran om prövning som avses i 38 § första stycket samma lag. I ett sådant fall gäller 3 § tredje stycket i tillämpliga delar. Patentverket får meddela bestämmelser om lättnad för sökanden i fråga om översättning i de fall då en internationell patentansökan endast till viss del fullföljs avseende Sverige.

15) Patentverket för ett särskilt diarium över sådana europeiska patentansökningar beträffande vilka översättningar som avses i 88 § patentlagen (1967:837) har kommit in till Patentverket. Diariet är tillgängligt för allmänheten.

15)

Senaste lydelse 2011:449.

I diariet antecknas för varje ansökan dess nummer vid det europeiska patentverket, sökandens namn och adress samt dagen då översättningen kom in liksom om översättningen har kungjorts. I övrigt antecknas den dag som har fastställts som ingivningsdag för ansökan, uppfinnarens namn och adress, uppfinningens benämning, sådana uppgifter som avses i 7 § tredje stycket 4, 9 och 13 samt om ansökan är en europeisk avdelad ansökan.

Om det ges in en översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen, ska detta antecknas i diariet liksom om översättningen har kungjorts.

16) Avgiften för Patentverkets offentliggörande av en översättning enligt 82 § patentlagen (1967:837) ska betalas med samma belopp som gäller för meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket samma lag.

16)

Senaste lydelse 2007:519.

17) En ansökan om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för ett tillläggsskydd som avses i 105 § patentlagen (1967:837) ska vara skriven på svenska eller engelska.

17)

Senaste lydelse 2007:519.

Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av en ansökan i ärenden om tilläggsskydd enligt 105 § patentlagen.

Bilaga18)

Avgiftslista

Avdelning A

Kronor

 

 

Återupptagningsavgift enligt 15 § tredje stycket eller 19 § andra stycket patentlagen

 

500

 

Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen och avgift enligt 82 § samma lag:

 
 

Grundavgift för offentliggörande

 

1 400

 

– tilläggsavgift för offentliggörande för varje påbörjad sida som ansökan omfattar utöver åtta sidor (antalet sidor beräknas efter publiceringsformat)

 

175

 

– tilläggsavgift för varje patentkrav som har tillkommit efter ansökans ingivningsdag, om antalet krav därmed överstiger det antal som ansökningsavgift har betalats för

 

150

 

Avgift för särskild kungörelse enligt 22 § femte stycket patentlagen

 

500

 

Avgift för ändring av översättning som har getts in enligt 60 §

 

900

 

Förklaringsavgift enligt 72 § patentlagen

 

1 000

 

Avgift enligt 88 § första stycket patentlagen19)

19)

Ändringen innebär att ”eller 91 § andra stycket” tas bort ur förteckningen.

 

500

 

Registreringsavgift enligt 104 § patentlagen

 

500

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:435

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

2. I fråga om en svensk patentansökan som har gjorts, en internationell patentansökan som har fullföljts och en europeisk patentansökan som har begärts omvandlad före ikraftträdandet gäller 2, 3, 5, 7, 17, 17 a, 17 c, 21, 25–25 b, 31, 50, 57 och 67 §§ i sina äldre lydelser. 26 a § ska inte tillämpas i fråga om sådana ansökningar.

3. I fråga om en europeisk patentansökan för vilken det europeiska patentverket har fastställt en ingivningsdag som ligger före ikraftträdandet gäller 40, 59 och 64 §§ och bilagan till kungörelsen i sina äldre lydelser samt den upphävda 63 §. Detsamma gäller i fråga om ett europeiskt patent för vilket det europeiska patentverket före ikraftträdandet har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)