Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:522

Utkom från trycket den 21 juli 2015
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 9 juli 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen (1967:838)1)

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

Senaste lydelse av 29 a § 1993:1312.

dels att nuvarande 29 a § ska betecknas 29 b §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

Patentverket får lämna ut uppgifter om granskningsresultat som gäller en inte offentliggjord patentansökan till en patentmyndighet utom riket, om en överenskommelse träffats om utbyte av granskningsresultat och den utländska myndigheten förbundit sig att inte göra uppgifterna tillgängliga för allmänheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:522

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)