Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:371

Utkom från trycket den 3 maj 2016
Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;
utfärdad den 21 april 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 d § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202.

2) Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för de användare som avses i 16 a § att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av föräldralösa verk, i den ursprungliga lydelsen, ska registreras hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.

2)

Senaste lydelse 2014:884.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:371

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)