Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:372

Utkom från trycket den 3 maj 2016
Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485);
utfärdad den 21 april 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § mönsterskyddslagen (1970:485) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202.

2) Det finns hinder mot mönsterrätt, om

2)

Senaste lydelse 2002:570.

  1. mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning,

  2. det i mönstret utan tillstånd tagits in statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär, svenskt kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som är skyddad enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar eller något som lätt kan förväxlas med vapen, flagga, emblem eller beteckning som nu nämnts,

  3. mönstret strider mot ett annat mönster som visserligen inte var allmänt tillgängligt före den dag som anges i 2 § andra stycket men som framgår av en ansökan om registrering i Sverige eller vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet för vilken en tidigare ansöknings- eller prioritetsdag gäller, förutsatt att detta mönster sedermera har gjorts allmänt tillgängligt,

  4. mönstret utan tillstånd innehåller

    a) någon annans i Sverige skyddade firma eller varukännetecken eller något som kan uppfattas som ett kännetecken som i näringsverksamhet har inarbetats i Sverige för annan,

    b) någon annans porträtt eller något som kan uppfattas som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, om inte porträttet eller namnet uppenbart syftar på någon sedan länge avliden person,

    c) något som kan uppfattas som titel på annans i Sverige skyddade litterära eller konstnärliga verk i fall då titeln är egenartad eller något som kränker annans upphovsrätt till sådant verk eller annans rätt till fotografisk bild som är skyddad i Sverige.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:372

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)