Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:377

Utkom från trycket den 3 maj 2016
Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594);
utfärdad den 21 april 2016.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 8 § och 8 kap. 1 § och rubriken närmast före 7 kap. 8 § varumärkesförordningen (2011:594) ska ha följande lydelse.

EU-varumärke

I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ska avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.

Slag av ärende

kronor

Begäran om omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationellt varumärke som överlämnats till Patent- och registreringsverket enligt artiklarna 112 och 113 i rådets förordning

 
 

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

 

1900

 

b) för varje klass utöver den första

 

900

 

Intyg enligt artikel 93 i rådets förordning

 

1200

 

Patent- och registreringsverket är den behöriga svenska myndigheten för äkthetskontroll enligt artikel 86.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009.

Verket ska senast den 31 mars varje år till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet ge in det statistiska underlag som avses i artikel 139.5 i rådets förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:377

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)